دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، تیر 1393 
بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن

صفحه 1-8

امیر بهرامی؛ حسینعلی بهرامی؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمد بای بوردی


بررسی قابلیت مدل تابع انتقال در تخمین ابعاد هیدروگراف واحد

صفحه 39-45

محمد علی قربانی؛ یوسف حسن‌زاده؛ حکیمه اسدی؛ پیمان یوسفی


کاربرد مدل عصبی- فازی تطبیقی در تخمین ظرفیت آبگذری سرریزهای جانبی منقاری

صفحه 47-54

عبدالرضا کبیری سامانی؛ مسعود آقاجان عبدالله؛ سید رضا حجازی طاقانکی


کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

صفحه 65-75

پیمان ورجاوند؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادی‌زاده؛ اعظم مسعودی


مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی

صفحه 87-96

رضا رستمی جونقانی؛ علی‌نقی ضیائی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


ارزیابی معادلات توزیع غلظت رسوبات معلق در کانال های باز

صفحه 175-185

محسن نصرآبادی؛ صالح ریاحی؛ حسین صمدی بروجنی


بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

صفحه 195-204

داود فرسادی زاده؛ پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ ناصر شکری؛ سیدحسین حسینی؛ پیام خسروی نیا


بررسی عددی الگوی رفتاری جریان روی سرریزهای‌ سه‌جانبی

صفحه 211-215

حامد تقی‌زاده؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری