اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی نصر اصفهانی

دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~nasresfahany
mnasrsku.ac.ir
0000-0001-6249-3355

سردبیر

سیدحسن طباطبائی

آبیاری- انتقال آب و آلاینده ها در خاک دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~tabatabaei
tabatabaeisku.ac.ir
0000-0001-5483-6186

h-index: 14  

مدیر داخلی

احمدرضا قاسمی

'گروه مهندسی آب/ دانشگا ه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~ahghasemi
ghasemiarsku.ac.ir
0000-0001-6249-3355

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Deepak Jhajharia

Water Resources Engineering Central Agricultural University

scholar.google.com/citations?user=pSfzWssAAAAJ&hl=en
jhajharia75rediffmail.com

h-index: 16  

Rohitashw Kumar

Watershed Modelling, Watershed Hydrology, Irrigation and Drainage Sher-e- Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology- Kashmir

rohitkumarskuastkashmir.ac.in

h-index: 15  

Mohammad Pessarakli

Soil and Water Relationship University of Arizona

pessarakarizonaa.edu

اعضای هیات تحریریه

سیدسعید اسلامیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

saeidcc.iut.ac.ir

منوچهر حیدرپور

دانشگاه صنعتی اصفهان

heidarcc.iut.ac.ir

حمید زارع ابیانه

مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا/ گروه مهندسی آب

agr.basu.ac.ir/en/~zare
zareabyanehgmail.com

محمد شایان نژاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

shayannejadcc.iut.ac.ir

سیدحسن طباطبائی

آبیاری- انتقال آب و آلاینده ها در خاک گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

www.sku.ac.ir/~tabatabaei
tabatabaeisku.ac.ir
038-32320372
0000-0001-5483-6186

h-index: 14  

فریبرز عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

ariborzabbasiymail.com

روح اله فتاحی

دانشگاه شهرکرد

fatahi2gmail.com

احمدرضا قاسمی

اقلیم شناسی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~ahghasemi
ghasemiarsku.ac.ir
0000-0001-6249-3355

h-index: 7  

رضا قضاوی

آبخیزداری دانشگاه کاشان

ghazavikashanu.ac.ir
https://scholar.goog

h-index: 13  

رسول میرعباسی

منابع آب دانشگاه شهرکرد/ گروه مهندسی آب

sku.ac.ir/~Mirabbasi
mirabbasisku.ac.ir

سیدفرهاد موسوی

دانشگاه سمنان

mousavi_sfyahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه قربانی زاده

دانشگاه شهرکرد- معاونت پژوهشی- اداره نشریات و انتشارات

iwrjjournals.sku.ac.ir

ویراستار ادبی

فاطمه ثواب

.

fsavabpgs.usb.ac.ir

ویراستار انگلیسی

رضوان السادات شریف نیا

.

rez.sharifgmail.com

صفحه آرا

فاطمه قانی

دانشگاه شهرکرد

fateme.ghany2000gmail.com