راهنمای ارسال مقالات

راهنمای تدوین مقاله برای چاپ در مجله پژوهش آب ایران

 

در زمان ارسال اولیه مقاله:

در زمان ارسال اولیه مقاله؛ از الگوی فرمت اولیه مقالات  پیروی کنید.

در زمان ارسال اولیه مقاله، رعایت رفرنس نویسی بر اساس فرمت استاندارد Harvard الزامی است. برای اطلاع بیشتر از استاندارد Harvard این فایل را مطالعه فرمائید.

در زمان ارسال اولیه مقاله؛ تکمیل و بارگذاری فرم تعارض منافع ضروری می باشد.

در زمان ارسال اولیه مقاله؛ تکمیل و بارگذاری  فرم تعهدات نویسندگان ضروری می باشد.

 

در زمان پذیرش مقاله:

مقاله خود را در زمان پذیرش به فرمت نهایی مقالات برگردانده و از طریق سامانه ارسال کنید.