راهنمای ارسال مقالات

راهنمای تدوین مقاله برای چاپ در مجله پژوهش آب ایران

 

در زمان ارسال اولیه مقالات از الگوی فرمت اولیه مقالات  پیروی کنید.

تکمیل و بارگذاری فرم تعارض منافع و فرم تعهدات نویسندگان همراه با فایل اصلی مقاله در زمان ارسال اولیه لازم و ضروری می باشد.

مقاله خود را در زمان پذیرش به فرمت نهایی مقالات برگردانده و از طریق سامانه ارسال کنید.