درباره نشریه

مجله "پژوهش آب ایران"، در تمامی رشته‌های آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه­های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط ­زیست آبی، آبخیزداری، آب- هواشناسی(هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آبهای زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته آنها، مقالات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد،  برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تائید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هائی که در چارچوب گزارشهای پژوهشی یا در سمینارها و کنفرانسهای علمی ارائه گردیده نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. انواع مقالات قابل چاپ در نشریه شامل پژوهشی بنیادی، پژوهش کاربردی، مروری، پژوهش های موردی، پژوهش های نظری و پژوهش های انتقادی می باشد. تشخیص نوع مقاله بر عهده اعضا هیئت تحریریه و سردبیر مجله می باشد.