اخبار و اعلانات

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 17، شماره 4 - پیاپی 51، زمستان 1402)

با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، زمستان 1402، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 17، شماره 4-  پیاپی 51، زمستان 1402 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 17، شماره 3 - پیاپی 50، پائیز 1402)

  با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، پائیز 1402، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 17، شماره 3 -  پیاپی 50، پائیز 1402 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 17، شماره 2 - پیاپی 49، تابستان 1402)

  با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، تابستان 1402، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 17، شماره 2 - پیاپی 49، تابستان 1402 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 17، شماره 1 - پیاپی 48، بهار 1402)

با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، بهار 1402، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 17، شماره 1 -  پیاپی 48، بهار 1402 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 16، شماره 4 - پیاپی 47، زمستان 1401)

  با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، زمستان 1401، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال دوره 16، شماره 4 - پیاپی 47، زمستان 1401 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است.برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.  

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 16، شماره 3 - پیاپی 46، پائیز1401)

با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، پائیز1401، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 16، شماره 3 -  پیاپی 46، پائیز1401 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است. برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید مجله پژوهش آب ایران ( دوره 16، شماره 2 - پیاپی 45، تابستان 1401)

با سلام و احترام با کمال خوشوقتی به عرض میرساند که شماره جدید مجله پژوهش آب ایران، تابستان 1401، بصورت آنلاین منتشر گردیده است. شماره جدید مربوط به سال 16، شماره 2 -  پیاپی 45، تابستان 1401 است که در وب سایت این مجله به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir قابل دسترسی است. عنوان مقالات در زیر آمده است.  همچنین برای گرفتن فایل مقاله کامل (بصورت رایگان) به آدرس http://iwrj.sku.ac.ir مراجعه فرموده یا لینک DOI هر مقاله را کلیک نمائید. برای اطلاع رتبه این مجله در سال جاری توسط دفتر نشریات وزارت علوم "ب" ارزیابی شده است. 1. کاربرد الگوریتم پیش پردازش کننده تجزیه مد تجربی گروهی در جهت بهبود دقت ...

مطالعه بیشتر