پرسش‌های متداول

هزینه انتشار مقاله؟

کلیه مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله پژوهش آب ایران رایگان می باشد و تنها در زمان پذیرش نهایی مقاله مبلغ 2500000 ریال به صورت الکترونیک دریافت می شود.