پرسش‌های متداول

رتبه مجله چگونه است؟

این مجله دارای رتبه مجله پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد و در آخرین ارزیابی کمسیون نشریات وزارت دارای رتبه "ب" می باشد.

زمان ارزیابی مجله چقدر است؟

بدیهی است که زمان ارزیابی مقاله به کیفیت مقاله و زمان پاسخ داوران بستگی دارد. تلاش مجموعه ارکان و کارشناسان مجله این است که زمانی که مقاله در اختیار ایشان است به حداقل برسد و با پیگیری و ارتباط با داوران زمان داوری نیز کاهش یابد. ولی در هر حال ارزیابی نهایی یک مقاله بیش از 6 ماه نخواهد بود. 

هزینه انتشار مقاله؟

کلیه مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله پژوهش آب ایران رایگان می باشد و تنها در زمان پذیرش نهایی مقاله مبلغ 2500000 ریال به صورت الکترونیک دریافت می شود.