هزینه های مقالات

برای جبران بخشی از هزینه های چاپ و انتشار مقالات از هر مقاله مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال در زمان پذیرش دریافت می شود و در زمان ارسال و داوری مقالات وجهی دریافت نخواهد شد.