لیست داوران یکسال اخیر مجله به ترتیب استان و دانشگاه محل کار

نام نام خانوادگی رتبه علمی شهر وابستگی سازمانی
جواد رمضانی مقدم استادیار اردبیل استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
حجت احمدی استاد ارومیه دانشگاه ارومیه
محمد شایان نژاد دانشیار اصفهان گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سونیا زبردست   اصفهان دانش آموخته دانشگاه شهرکرد
علیرضا شریفی   اصفهان شرکت آب منطقه ای اصفهان
مهدی دلقندی استادیار اصفهان گروه مهندسی آب دانشگاه شاهرود
جهانگیر عابدی کوپائی استاد اصفهان گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
افشین ابراهیمی استاد اصفهان گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان
نگار نورمهناد استادیار اصفهان گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
داریوش رحیمی   اصفهان  
مجید ریاحی سامانی   اصفهان دانشگاه آزد اسلامی واحد خمینی شهر
انسیه طاهری استادیار اصفهان استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات محیط زیست
پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های
اکبر علی وردی استادیار اصفهان دانشیار
زراعت و اصلاح نباتات- همدان
عظیمه عسگری   اهواز ./
جواد ظهیری دانشیار اهواز دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علیرضا حسینی استادیار ایلام گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ایلام
هدیه احمدپری سایر بوشهر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
علی شهیدی دانشیار بیرجند عضو هیات علمی-گروه علوم و مهندسی آب - دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند. بیرجند - ایران
محسن پوررضا بیلندی   بیرجند  
حسین خزیمه نژاد دانشیار بیرجند دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران،
مصطفی یعقوب زاده   بیرجند دانشگاه بیرجند
عطا الله ندیری   تبریز دانشگاه تبریز/ دانشکده منابع طبیعی
امیر قادری سایر تبریز دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه؛ ارومیه، ایران
ابوالفضل مجنونی هریس دانشیار تبریز مهندسی آب
حسین بابازاده استاد تهران گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فائزه برهانی سایر تهران دکتری مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
سعید کریمی   تهران گروه محیط زیست دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت استاد تهران دانشگاه تهران
آرش ملکیان   تهران دانشگاه تهران
حامد کتابچی دانشیار تهران گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد مرادی دانشیار تهران پژوهشگاه هواشناسی
ارسلان فاریابی   جیرفت دانشگاه جیرفت
عباس پارسایی استادیار چشهیدچمرانی گروه مهندسی آب دانشگاه شهیدچمران اهواز
غلامرضا مقامی مقیم دانشیار دامغان دانشگاه دامغان
هوشنگ خیری   دامغان دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
حسام سید کابلی دانشیار دزفول دانشگاه جندی شاپور دزفول
طاهره رئیسی   رامسر استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
حسن درخشان استادیار زابل دانشگاه زابل  دانشکده مهندسی گروه عمران
جعفر نیکبخت دانشیار زنجان گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
علی شاهنظری   ساری  
خالد اوسطی استادیار سنندج دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی
مهدی نادری   شهرکرد  
رسول میرعباسی نجف آبادی دانشیار شهرکرد گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
احمد رضا قاسمی دانشیار شهرکرد گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
علی مرشدی استادیار شهرکرد استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران
الهام قنبری عدیوی   شهرکرد گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
رفعت زارع بیدکی استادیار شهرکرد گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
محمدعلی نصراصفهانی استادیار شهرکرد استادیار/ گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
سید حسن طباطبائی دانشیار شهرکرد دانشگاه شهرکرد- گروه مهندسی آب
علی رئیسی   شهرکرد دانشگاه شهرکرد
محسن قاسمی دانشیار شهرکرد دانشیار گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد
مهدی قبادی نیا استادیار شهرکرد گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهرکرد
حامدرضا ظریف صنایعی استادیار شهرکرد  
مهرداد نوروزی استادیار شیراز عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
امیر صمدی استادیار قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
حسین دهقانی سانیج   کرج موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فریبرز عباسی استاد کرج موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سیدمجید موسوی استادیار کرج موسسه خاک و آب
هادی ثانی خانی   کردستان دانشگاه کردستان
سودابه گلستانی کرمانی   کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی آب، استادیار
محمد ناظری تهرودی سایر کرمان پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه شهرکرد
نسرین سیاری   کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی جوزی استادیار کرمانشاه بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
علی آرمان   کرمانشاه گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی ذاکری ‌نیا دانشیار گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حجت قربانی واقعی   گرگان دانشگاه گنبد کاووس
افسانه عالی نژادیان   لرستان گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
سینا صادق فام استادیار مراغه دانشگاه مراغه
رسول دانشفراز استاد مراغه دانشگاه مراغه
حامد نوذری   همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمید زارع ابیانه   همدان دانشگاه بوعلی سینا
آرش جاعل   یاسوج گروه آب دانشگاه یاسوج
منوچهر فرج‌زاده‌ دانشیار    
سعید حمزه دانشیار    
مرضیه صمدی فروشانی استادیار   استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی و دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه تهران
محمد احترام      
امیر اسدی وایقان      
زهرا قدم پور      
حسن اوجاقلو