اهداف و چشم انداز

سرلوحه مجله پژوهش آب ایران کمک به پژوهشگران حوزه آب و همکاری با انجمن ها و کنفرانس های مرتبط برای انتشار آخرین دستاوردهای ایشان پس از داوری در زمینه های مرتبط با آب در رشته های آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی، رسوب، محیط زیست، آبخیزداری، هواشناسی و اقلیم شناسی، هیدرولوژی، آب های زیرزمینی و اقتصاد آب می باشد. در این میان تسریع در فرایند داوری و فرایند چاپ از اهداف خدشه ناپذیر مجله بوده است. با توجه به سرعت انتقال اطلاعات در روزگار حاضر، مجله پژوهش آب ایران امید دارد پرچمدار اطلاع رسانی سریع در زمینه حوزه آب باشد.