شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برآورد مقدار فشار در قسمت‌های مختلف پی سدها و کنترل نشت و نیروی بالابرنده از مهم‌ترین مسایلی است که در طراحی سدها مورد توجه متخصصین است. در این پژوهش رفتار هیدرولیکی پرده آب‌بند با عمق‌های نفوذ مختلف برای خاک با سه نوع ضریب آبگذری و دو لایه‌بندی به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. مقادیر نشت و فشار پیزومتری در 28 نقطه از مدل فیزیکی به دست آمد. سپس جریان آب در همان شرایط خاک با مدل عددی seep/w شبیه‌سازی و مقادیر نشت و فشار برآورد شد. مقدار خطای مدل عددی در شبیه‌سازی فشار و نشت به‌ترتیب به طور متوسط 0.28 و 1.4 درصد بوده که نشان از هماهنگی خوب نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical and Numerical Simulation of Cut-off Effect on Seepage through Layering Foundation

نویسندگان [English]

  • Peiman Varjavand
  • Sanaz Pour Eskandar
  • Davood Farsadi Zadeh
  • Azam Masoudi
چکیده [English]

Estimating the pressure on various parts of dams’ foundation and controlling the seepage and uplift force are one of the most important issues in designing of dams. In this research, the hydraulic behavior of cut-off with different penetration depths for two types of soil layering and three conductivity coefficients was studied experimentally. Seepage and piezometric pressure were measured at 28 points of physical model. Then, the water flow was simulated by Seep/W software in the same soil conditions and the values of seepage and pressure were estimated. Average relative errors for discharge and hydrostatic pressure estimation were obtained 0.28% and 1.4%, respectively, that shows good agreement between numerical and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seep/W
  • Seepage
  • Layering foundation
  • : Cut
  • off
  • Piezometric pressure