پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شکست پل‌ها ناشی از آب‌شستگی در تکیه‌گاه آن‌ها اهمیت مطالعه در مورد پیش‌بینی عمق آب‌شستگی را روشن می‌کند. بیش‌تر تکیه‌گاه پل‌ها در دشت سیلابی هستند. هم‌چنین،‏ یکی از موارد متداول در یک دشت سیلابی وجود پوشش گیاهی است. در مقطع‌های مرکب توزیع سرعت و تنش برشی غیر‌یکنواخت است و نمی‌توان نتایج حاصل از کانال‌های مستطیلی را برای آن‌ها به کار برد. در این پژوهش،‏ بر اساس داده‌های آزمایشگاهی،‏ آنالیز ابعادی و رگرسیون غیر‌خطی چندمتغیره،‏ یک رابطه بدون بعد برای پیش‌بینی عمق آب‌شستگی تکیه‌گاه پل با دیواره عمودی واقع در دشت سیلابی دارای پوشش گیاهی با مقطع مرکب ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد توافق خوبی بین عمق آب‌شستگی مشاهده شده و عمق آب‌شستگی پیش‌بینی شده با رابطه پیشنهادی وجود دارد. برای رابطه ارایه شده،‏ ضریب همبستگی 0.94 و ریشه میانگین مربعات خطا 0.79 سانتی‌متر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of scour depth at bridge abutment in compound channels

نویسندگان [English]

  • Yousef Ramezani
  • Mehdi Ghomeshi
  • Seyed Habib Musavi Jahromi
چکیده [English]

Bridge failures due to scour at bridge abutments have clarified the importance of scour depth prediction. Most of bridge abutments are located in the floodplain. Also, one of the common cases in a floodplain is vegetation. Velocity and shear stress distribution in compound channels are not uniform and the obtained results from rectangular channels cannot be used for compound channels. In this study, based on experimental observations, dimensional analyses and multivariable non-linear regression, a dimensionless relationship for prediction of scour depth at vertical wall abutment terminating in the vegetated floodplain of a compound channel is suggested. The results indicated a good agreement between the experimental observations and predicted values by suggested relationship. For suggested relationship, coefficient of determination (R2) was 0.94 and root mean square error was obtained 0.79 centimeters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • Clear water
  • Floodplain
  • Vegetation
  • Bridge abutment