دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، دی 1393 
مطالعه آزمایشگاهی جریانهای غیر‌دارسی شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت‌دانه

صفحه 11-21

جلال صادقیان؛ مجید خیاط خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ جلال بازرگان


تأثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات‌های آزمایشگاهی

صفحه 41-49

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سید حمید رضا صادقی؛ مهدی همائی؛ محمود عرب خدری


مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی

صفحه 73-82

رامین منصوری؛ علینقی ضیایی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه‌ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان

صفحه 103-113

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد جواد خانجانی


توسعه مدل دوبعدی شبیه سازی شکست سد مبتنی برمعادلات آب کم عمق بر روی شبکه بی سازمان مثلثی

صفحه 115-124

ابوالفضل اکبر پور؛ امید خراشادی زاده؛ مجتبی علی پرست؛ حسین مهدیزاده


ارزیابی روش‌های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن‌ها با دو روش پیشنهادی

صفحه 135-143

مسعود محمدی؛ مهدی مکاری باغ خیراتی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری


شناسایی مناطق مناسب تشکیل مخزن‌های آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک ژئوفیزیک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه قره‏چای، ساوه

صفحه 217-222

مصطفی مرادی دشت پاگردی؛ احمد نوحه‌‌گر؛ حسن وقارفرد؛ علی پور‌جنایی؛ اباذر مجیدی؛ افشین هنربخش