افزایش بهره‌وری آب پنبه با فاضلاب تصفیه شده شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محدودیت منابع آب،‏ ضرورت استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. در این پژوهش برای افزایش بهره‌وری آب با استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری،‏ آزمایشی به‌صورت کرت‌های نواری خرد شده (استریپ اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی جوپار در سال 1390 انجام شد. در این آزمایش میزان مصرف آب در چهار سطح (100=I1،‏ 85= I2،‏ 70= I3 و 55= I4 درصد نیاز آبی) به‌عنوان عامل اصلی،‏ دو سامانه آبیاری (آبیاری قطره‏ای سطحی (S1)‎ و آبیاری قطره‏ای زیرسطحی (S2)‎) و دو کیفیت آب (آب چاه (Q1)‎ و فاضلاب تصفیه شده شهری (Q2)‎) به‌عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کاربرد پساب،‏ تأثیر معنی‌داری بر عملکرد،‏ بهره‌وری آب و صفات مرفولوژیکی اندازه‌گیری شده دارد،‏ به طوری که عملکرد و بهره‌وری آب 9 درصد نسبت به استفاده از آب چاه افزایش می‌یابد. همچنین تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اثر معنی‌داری داشت و تنش شدید موجب کاهش 29 درصدی عملکرد محصول شد. در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیز تمامی صفات مورد مطالعه،‏ افزایش زیادی نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی داشتند. پس به نظر می‌رسد کاربرد سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از کم‌آبیاری در کشت پنبه به میزان 85 درصد نیاز آبی اعمال شده در پساب در استان کرمان می‌تواند راه‌کاری مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری آن در دوره‌های خشکسالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Increase in water use efficiency of Cotton by using municipal wastewater

نویسندگان [English]

  • shahram Karimi-Googhari
  • Rasoul Asadi
چکیده [English]

Limited water resources, shows the need for efficient use of water in agriculture. In this research, in order to increase water use efficiency of Cotton by using municipal wastewater, a field experiment was conducted at the experimental farm of Jopar Agriculture and Natural Resources Research Center in Kerman province during the 2011 growing season. The treatments were laid out in a strip split plot based on a Randomized Complete Block Design with three replications. The treatments were comprised of four levels of irrigation, including 100, 85, 70 and 55 percent of the crop water requirement in the main plot and subplot consisted of two irrigation systems (surface drip irrigation system (S1), subsurface drip irrigation system (S2)) and two water quality (groundwater (Q1) and wastewater (Q2)). The results showed that wastewater application had a significant effect on crop yield, water use efficiency and morphological traits. So that the crop yield and WUE increase 9 percent. Also that drought stress had significant effects on crop yield and crop yield components, and sever stress treatment (55 percent moisture depletion) caused 29 percent crop yield reduction. In comparison with surface drip irrigation system (S1), subsurface drip irrigation system (S2) caused increase all of the measured traits. The results of this study show that application of subsurface drip irrigation system and deficit irrigation for Cotton cultivation in Kerman with 85 percent of the cr

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Drip irrigation
  • Water use efficiency
  • Crop yield
  • Deficit irrigation
  • Cotton