ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

شبیه‌سازی جریان از مباحث اصلی هیدرولوژی است و برای مطالعه آن به طور معمول از مدل‌های بارش- رواناب استفاده می‌شود. در این پژوهش برای شبیه‌سازی جریان روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود در استان گیلان از مدل IHACRES استفاده و کارآیی آن براساس معیارهای مختلف ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل جریان روزانه و ماهانه را با دقت خوبی شبیه‌سازی می‌کند. در ضمن،‏ در مقایسه بین جریان روزانه و ماهانه،‏ نتایج شبیه‌سازی جریان ماهانه نسبت به روزانه دقیق‌تر بوده است. در مجموع با توجه به مقادیر خطا در حجم جریان،‏ مدل در مرحله واسنجی در دوره‌های روزانه و ماهانه جریان را کمتر از جریان مشاهداتی (به طور متوسط mm/y 20.2)،‏ شبیه‌سازی کرده ولی در مرحله اعتبارسنجی جریان را بیش از جریان مشاهداتی (به طور متوسط mm/y 77.5) شبیه‌سازی کرده است. طبق نتایج پژوهش،‏ در کل دوره آماری،‏ میزان بارش مؤثر به طور متوسط حدود دو سوم کل بارش حوزه آبخیز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of rainfall-runoff IHACRES model to simulate daily and monthly streamflow in Navroud catchment, Guilan province

نویسندگان [English]

  • Forogh Vardian
  • Kaka Shahedi
  • Mahmood Habib Nejad Roshan
  • Mehdi Zareie
چکیده [English]

Streamflow simulation is one of the main issues in hydrology which is usually studied using rainfall-runoff models. In this research, IHACRES model was applied to simulate daily and monthly streamflow in Navroud catchment located in Guilan Province. Model performance was evaluated using different error criteria. The results showed that the model could simulate daily and monthly streamflows with high accuracy. Comparison of daily and monthly results indicated that the monthly streamflow simulation was more precise than daily ones. Generally based on Bias index, the model underestimates the streamflow in the calibration period (in average 20.2 mm/year) and overestimates it in the validation period (in average 77.5 mm/year). The results showed that during simulation period, effective rainfall was about two-third of total rainfall over the catchment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IHACRES
  • Rainfall
  • Runoff Model
  • Simulation
  • Guilan
  • Navroud