ارزیابی روش‌های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن‌ها با دو روش پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش روش‌های دو نقطه‌ای الیوت و واکر،‏ یک نقطه‌ای شپارد و همکاران،‏ یک نقطه‌ای والیانتزاس و همکاران،‏ دو نقطه‌ای ابراهیمیان و همکاران و NRCS،‏ ارزیابی و دو روش دو نقطه‌ای جدید براساس معادله‌های کوستیاکف و کوستیاکف- لوئیس ارائه شد. بدین منظور از پنج سری داده صحرایی با شرایط مختلف مزرعه‌ای از جمله طول،‏ شیب و دبی ورودی استفاده شد. با استفاده از مدل هیدرودینامیک نرم‌افزار SIRMOD و پارامترهای نفوذ معادله‌های ذکر شده،‏ مراحل پیشروی و پسروی آبیاری شبیه‌سازی شد. نتایج نشان داد که در برآورد میزان آب نفوذ یافته به خاک روش‌های پیشنهادی دوم و والیانتزاس و همکاران به ترتیب با 7.98 و24.09 درصد،‏ دارای کم‌ترین و بیش‌ترین خطای نسبی هستند. در پیش‌بینی مرحله پیشروی و پسروی به ترتیب روش‌های پیشنهادی دوم (23.2) و NRCS (1.07) دارای کم‌ترین خطای استاندارد بودند. روش‌های پیشنهادی دوم و والیانتزاس و همکاران به ترتیب با متوسط کارایی 0.79 و 0.7،‏ بیش‌ترین و کم‌ترین دقت را در پیش‌بینی مرحله پیشروی داشتند. همچنین روش NRCS در تخمین مرحله پسروی با متوسط کارایی 0.89 درصد دارای بیش‌ترین دقت و روش ابراهیمیان و همکاران با متوسط کارایی 0.83 درصد دارای کم‌ترین دقت بود. روش پیشنهادی دوم با متوسط ضریب باقیمانده 0.19 دارای بیش‌ترین دقت و روش والیانتزاس و همکاران با متوسط ضریب باقیمانده 0.45 دارای کم‌ترین دقت در تخمین مرحله پیشروی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different methods for determining infiltration parameters and comparing them with two proposed methods

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohammadi
  • Mehdi Mokari
  • Hosein Ansari
  • Kamran Davary
چکیده [English]

In this study, the methods of Elliott and Walker two-point, Shepard et al., Valiantzas et al. one-point, Ebrahimian et al. two-point and NRCS were evaluated and the two new two-point methods were proposed based on Kostiakov and Kostiakov-Lewis equations. For this purpose, five data sets measured in the field under different conditions, e.g. length, slope and inflow discharge were used. Advance and recession phases were simulated using a hydrodynamic model (SIRMOD software) and mentioned infiltration equations’ parameters. The results showed that the second proposed and Valiantzas et al. methods had the lowest (7.98%) and the highest (24.09%) relative error in estimating total infiltrated volume, respectively. The second proposed and NRCS methods had the highest (23.2) and the lowest (1.07) standard error in prediction of advance and recession phases, respectively. The second proposed and Valiantzas et al. methods with average efficiency equal to 0.79 and 0.7 had the highest and the lowest accuracy in prediction of advance phase, respectively. Also, the NRCS and Ebrahimian et al. methods with average efficiency equal to 0.89 and 0.83 had the highest and the lowest accuracy in prediction of recession phase, respectively. The second proposed and Valiantzas et al. methods with an average coefficient of residual mass equal to 0.19 and 0.45 had the highest and the lowest accuracy in prediction of recession phase, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration parameters
  • Proposed method
  • Advance and recession phases
  • Furrow irrigation