بررسی وارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیستم‌های آبیاری قطره‌ای با اینکه به سـطح بالایی از تکنولوژی رسیده‌اند،‏ به‌دلیل‌های زیادی نمی‌توانند فایده‌‌های بالقوه و اسمی خود را ارائه کنند. بنابراین با ارزیابی میدانی این سـیستم‌ها می‌توان نقاط ضعف و قوت آن‌ها پی برده و زمینه بهره‌برداری بهتر از آن‌ها را با اصلاح و شیوه‌های جدید مدیریتی فراهم کرد. در این مطالعه 11 سیستم آبیاری قطره‌ای در استان کردستان انتخاب و ارزیابی شد. اندازه‌گیری‌ها طبق دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا انجام شد. نتایج اندازه‌گیری‌ها نشان داد که در بیشتر سیستم‌ها دبی قطره‌چکان‌ها به میزان زیادی،‏ به‌دلیل نامناسب بودن فشار،‏ گرفتگی و یا ضریب تغییرات بالای قطره‌چکان‌ها،‏ کمتر از دبی اسمی آن‌ها است. درصد مساحت خیس شده نسبت به مساحت کل بین 8.3 تا 55 درصد نوسان داشت و یکنواختی ریزش آب در سیستم‌ها بین 16.59 تا 79.4 درصد متغیر بود. میزان راندمان کاربرد ربع پایین مزرعه‌ها در محدوده 16.6 تا 79.3 درصد متغیر است. بر مبنای این شاخص فقط 2 مزرعه عملکرد متوسط و بقیه عملکرد ضعیف داشتند. از دلیل‌های پایین بودن عملکرد سیسـتم‌ها می‌تـوان به نـامـناسب بودن فشار سیستم‌ها،‏ اختلاف فشـار در سیـستم،‏ گـرفتگی قطره‌چکان‌ها،‏ ضریـب تغییرات ساخت بالای قـطره‌چکان‌ها و مـدیریت ضعیف بهره‌برداری سیستم‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and technical evaluation of trickle irrigation systems in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • isa marofpour
  • mehdi ebrahimpour
چکیده [English]

Although the trickle irrigation systems have a high level of technology, but often unable to provide their potential advantages for several reasons. Therefore, evaluation of irrigation systems can discover their strengths and weaknesses and provide better operation by selecting and modifying management methods. In this study, 11 trickle irrigation systems were selected and evaluated in Kurdistan province. The measurements were performed according to the instructions released by the U.S. Soil Conservation service. The results showed that in most of the systems, the discharge of the drippers were less than their nominal discharge due to the unsuitability of the pressure, clogging and high coefficient of variation of the drippers. The ratio of wet area to total area was between 3.8 to 55 percentages. Emission Uniformity of systems was between 16.59 to 79.4 percentages. Application efficiency of low quarter of the fields varied from 16.6 to 79.3 percentages. Based on this index, only two farms had moderate performance and the performance of the rest were poor. The reasons of poor performance of systems can be imputed to the unsuitability pressure of systems, the pressure difference in the system, the large coefficient of variation of the drippers and weak management of the systems operation.