مقایسه کارایی نرم‌افزارهای PLAXIS و MSEEP در برآورد نشت از بدنه سدهای خاکی (مطالعه موردی سد کرخه)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

مسئله نشت از نظر اثرات آن بر پایداری سد و هدررفت آب از مخزن یکی از مسائل مهم در طراحی،‏ اجرا و بهره‌برداری سدهای خاکی است. امروزه نرم‌افزارهای بسیاری ارائه شده که سعی در حل معادله نشت با روش‌های عددی دارند. در این مقاله سعی شده تا توانایی دو نرم‌افزار PLAXIS و MSEEP که در حل مسئله نشت در سدهای خاکی مورد کاربرد هستند،‏ ارزیابی و مقایسه شود. بدین منظور سد خاکی کرخه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج کاربرد دو نرم‌افزار بالا نشان داد که قابلیت هر دو نرم‌افزار در شبیه‌سازی و برآورد میزان نشت بدنه سدهای همگن،‏ بالا بوده و خطای آن‌ها اختلاف معنی‌دار ندارد ولی در مورد سد کرخه که غیر‌همگن بوده و دارای پی چندلایه است،‏ خطای دو نرم‌افزار PLAXIS و MSEEP در شبیه‌سازی و برآورد نشت به‌ترتیب 3 و 50 درصد بوده است. این نتیجه قابلیت بالاتر مدل PLAXISرا برای حل مسائل پیچیده نشت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the ability of PLAXIS and MSEEP softwares in estimating seepage through earth dam bodies (Case study: Karkheh Dam, Iran)

نویسندگان [English]

  • Amir Haghshenas Adarmanabadi
  • Hosein Samadi Borojeni
چکیده [English]

Seepage is one of the important problems in design, construction and operation of earth dams, for its influence on stability of dams and water losses from the dam reservoir. Nowadays, many softwares have been provided for solving the seepage equation using numerical methods. In this study, we tried to evaluate and compare the ability of two finite element based softwares, MSEEP and PLAXIS, for solving seepage equations in earth dams. For this purpose, the Karkheh earth dam was selected as a case study. The results confirmed the high ability of these software for simulating and estimating the seepage through homogeneous dams bodies, but the error of the results for the inhomogeneous section of the Karkheh earth dam was very high for MSEEP (50 percent), while the error of PLAXIS model was very small (3 percent). This showed the higher ability of PLAXIS model in solving complex problems of seepage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MSEEP
  • Seepage
  • Earth dams
  • Finite elements
  • PLAXIS