بررسی آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال پیرامون آن در مقاطع همگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مشکل رسوب‌گذاری همواره به‌عنوان مهم‌ترین عامل در کوتاه‌کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است و سدهای مخزنی زیادی به‌دلیل پرشدن از رسوب،‏ متروکه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در رسوب‌گذاری مخازن جریان‌‌های غلیظ هستند لذا شناخت فرآیندهای مؤثر در این نوع جریان برای پژوهشگران مرتبط با مدیریت مخازن و سدها مهم است. تغییرات مقطع رودخانه از جمله همگرایی‌ها و واگرایی‌ها از پارامترهای بسیار مؤثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ هستند که باید نقش این پارامترها در فرایند جریان غلیظ شناسایی و نسبت به مدیریت رسوب مخازن اقدام‌های مؤثر انجام گیرد. پس در این پژوهش شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال ساکن پیرامون آن در مقاطع همگرا در یک فلوم شیب‌پذیر با سه دبی (0.58،‏ 0.98 و 1.28 لیتر بر ثانیه)،‏ سه غلظت (10،‏ 16 و 25 گرم در لیتر)،‏ سه شیب (0.009،‏ 0.0125 و 0.016) و سه زاویه همگرایی (8 ،‏16 و 25 درجه) بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش زاویه همگرایی بر میزان شدت اختلاط افزوده می‌شود و در نهایت رابطه‌ای برای شدت اختلاط جریان غلیظ و سیال پیرامون آن در محدوده آزمایش‌های انجام شده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of water entrainment of density currents in converging sections

نویسندگان [English]

  • ayoob moradi
  • mehdi ghomeshi
  • seyed behnam sarvari nezhad
  • hassan goleij
چکیده [English]

The most important factor in shortening the useful life of dams is settling of fine sediment. A lot of dam’s reservoirs were filled by sediment due to this process and became useless. One of the most important phenomena that affect on sedimentation process is density current, so recognize the effective process in this phenomenon is very important for researchers and their management in dam’s reservoirs. Changing in successive cross sections inclusive convergences and expansions are the effective parameters on hydraulic of density current. The role of these factors in the density current phenomenon should be specified and the effective works done for management of reservoir sedimentation. So, in this research, we tried to investigate water entrainment of density currents in converging sections. The Experiments were carried out in a flume with changeable bed slope with three convergence angles (8, 16 and 25 degree), three discharges (0.58, 0.98 and 1.28 lit/s), three concentrations (10, 16 and 25 gr/lit) and three bed slopes (0.009, 0.0125 and 0.016). The Results showed that increasing of converging angle will increase water entrainment. Finally an equation is presented for water entrainment in convergent angles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dam’s reservoir
  • sedimentation
  • density current
  • converging sections
  • water entrainment