کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه‌ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشکی موضعی ریشه،‏ روش جدید کم‌آبیاری است که کارآیی مصرف آب را افزایش می‌دهد. برای بررسی تأثیر این روش در گیاه ذرت،‏ پژوهشی در بهار 1389 در دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با یک تیمار شاهد،‏ 18 تیمار کم‌آبیاری و در سه تکرار اجرا شد. تیمار‌های کم‌آبیاری عبارت بودند از: تنش خشکی ملایم (آبیاری با 75% نیاز آبی گیاه)،‏ تنش خشکی شدید (آبیاری با 50% نیاز آبی گیاه)،‏ آبیاری جوی و پشته‌ای یک در میان ثابت (آبیاری با 50% نیاز آبی گیاه) و سه تیمار خشکی موضعی ریشه (آبیاری با 50% نیاز آبی گیاه). سه تیمار خشکی موضعی ریشه عبارت بودند از: جابجایی جویچه‌های مرطوب در هر آبیاری،‏ بعد از دو و سه آبیاری. هر یک از تیمارهای کم‌آبیاری در سه مرحله رشد گیاه (تمام دوره رشد،‏ رشد رویشی و زایشی) اعمال شدند. بیشترین کارآیی مصرف آب برای عملکرد علوفه خشک برابر 2.67،‏ برای عملکرد بیولوژیک 6.02 و برای عملکرد دانه 2.13 کیلوگرم در مترمکعب آب مصرفی به دست آمد. شاخص برداشت برای تیمار‌های مختلف بین 0.25 تا 0.48 حاصل شد. در این پژوهش،‏ کم‌آبیاری با روش خشکی موضعی ریشه به‌عنوان بهترین روش،‏ برای گیاه ذرت انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water use efficiency and harvest index of corn affected by partial root-zone drying in the Kerman area

نویسندگان [English]

  • abbas rezaei estakhroeih
  • Abdolrahim Hooshmand
  • Saeed Boroomand Nasab
  • Mohammad Javad Khanjani
چکیده [English]

Partial root-zone drying (PRD) is a new deficit irrigation technique which improves water use efficiency. To evaluate the effect of PRD method on corn, an experiment was conducted at the Research Farm of College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman in the spring of 2010 using a randomized complete block design with three replications. The nineteen irrigation treatments were as follows: control, mild water stress (irrigation with 75% ETP), high water stress (irrigation with 50% ETP), fixed every other furrow irrigation (irrigation with 50% ETP) and three partial root-zone drying (change the wet furrows in every irrigation, change the wet furrows in every other irrigation and change the wet furrows in every second irrigations). Every deficit irrigation treatment was applied at three growth stages of corn (all periods of growth, vegetative growth stage and reproductive growth stage). The results showed that the highest WUE for dry forage yield was 2.67, for the biological yield was 6.02 and for grain yield was 2.13 kg/m3. Harvest index was obtained for different treatments between 0.25 and 0.48. In this study, the partial root-zone drying was the best choice to apply deficit irrigation for corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation management
  • Corn
  • Every other furrow irrigation
  • Deficit irrigation
  • Drought stress