افزایش بهره‌وری آب کاربردی ذرت دانه‌ای در ارزوئیه استان کرمان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

برای افزایش بهره‌وری آب کاربردی ذرت‌ دانه‌ای،‏ آزمایشی در قالب 4 تیمار آبیاری (نیاز آبی خالص گیاه (تیمار شاهد) و سه تیمار مکش FC‏1.2، 1.5FC و 1.8FC) روی رقم سینگل کراس 704،‏ به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی ارزوئیه استان کرمان در سال 1389 انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد،‏ که در سه تیمار مکش  FC‏1.2، 1.5FC و 1.8FC نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 11،‏ 13 و 17 درصد در میزان آب مصرفی صرفه‌‌جویی شده است. این در صورتی است که میزان عملکرد محصول در تیمارهای یاد شده نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 4.5،‏ 28 و 34 درصد کم شد. با این وجود بهره‌وری آب کاربردی در تیمار FC‏1.2 نسبت به تیمار شاهد 5‎/6 درصد افزایش داشت که نشان از توجیه‌پذیرتر بودن این تیمار نسبت به سایر تیمارهاست. وزن هزار دانه،‏ تعداد دانه در ردیف و ردیف دانه در بلال در تیمار مکش در FC‏1.2 نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 5،‏ 6.5 و 6.5 درصد کاهش داشت. بنابراین به نظر می‌رسد،‏ استفاده از روش کم‌آبیاری در کشت ذرت دانه‌ای با تیمار مکش در FC‏1.2 در منطقه ارزوئیه استان کرمان می‌تواند راهکاری مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب در شرایط خشک‌سالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing water use efficiency of Corn in Orzoueyeh, Kerman province

نویسندگان [English]

  • Rasoul Asadi
  • Nader Koohi Chelekaran
چکیده [English]

In order to increase water use efficiency of Corn, a field experiment was carried out at the experimental farm of Agriculture and Natural Resources Research Center of Orzoueyeh located in Kerman province during the 2010 growing season using a completely randomized block design with three replications. Four irrigation treatments (net water requirement (control) and suctions of 1/2 FC, 1/5 FC and 1/8FC) were applied on single cross 704 cultivar. The results showed that water use volume were decreased in the three suction treatments of 1/2 FC, 1/5 FC and 1/8FC in comparison with control treatment, 11, 13 and 17 percent, respectively. While, the crop yield of the mentioned treatments reduced compared to the control, 4/5, 28 and 34 percent, respectively. However, water use efficiency was increased in the suction of 1/2 FC treatment compared to the control about 6/5 percent that shows the superiority of this treatment than other treatments. The weight of 1000 seeds, number of kernels on rows, number of rows of kernels on Ear in the suction of 1/2 FC treatment in comparison with control treatment were 5, 6.5 and 6.5 percent, respectively. Therefore, it appears that the application of deficit irrigation method for Corn cultivation in Orzoueyeh, Kerman can be a suitable way for saving water and increasing water use efficiency during drought periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • Kerman
  • Tensiometer
  • Corn yield