بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سطح ویژه فاکتوری است که می‌تواند ویژگی‌های ریزمقیاس را به ویژگی‌های درشت مقیاس فیزیکی و شیمیایی در محیط‌های متخلخل ارتباط دهد. منحنی مشخصه رطوبتی خاک یکی از ویژگی‌های هیدرولیکی و بنیادی آن است که بیان کمّی آن برای مدل‌سازی جریان آب،‏ جذب آب با ریشه گیاهان و انتقال نمک‌ها در بخش غیراشباع خاک مهم است. در این مطالعه اثر سطح ویژه ذرات خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی آن در 30 نمونه خاک بررسی شد. سطح ویژه ذرات خاک با روش BET اندازه‌گیری شد. برای مشخص کردن منحنی مشخصه رطوبتی خاک،‏ از دستگاه صفحات فشاری استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح ویژه ذرات خاک با مقادیر رطوبت‌های اندازه‌گیری شده متناظر با فشارهای اعمال شده به صفحات فشاری دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح یک درصد بود. همچنین سطح ویژه ذرات با مقادیر رطوبت‌های اشباع و باقیمانده برآورد شده از رابطه ون‌گنوختن در سطح یک درصد همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داد،‏ اما با مقادیر پارامترهای ∝ و n رابطه ون‌گنوختن همبستگی معنی‌داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parametric study of the relationship between soil specific surface area with soil moisture characteristic curve

نویسندگان [English]

  • Amir Bahrami
  • Hosseinali Bahrami
  • Shahrokh Zandparsa
  • Mohammad Mahmoudian Shoushtari
  • Mohammad Bybori
چکیده [English]

The total specific surface area is a factor that can relate micro-scale properties to macro-scale physical and chemical properties of a porous medium. Soil moisture characteristic curve (SMCC) is a fundamental and hydraulic feature of the soil; it is a very important quantitative expression in modeling water flow, water uptake by plants root, and transported salt at run off in the unsaturated soils. In this study, the effects of soil specific surface area (SSSA) on soil characteristic curve was evaluated in 30 soil samples. The SSSA was measured by using the BET method and also pressure plate apparatus was used to measure the soil moisture characteristic curve. Analysis of data showed positive significant correlation between SSSA with measured soil moisture values corresponding to pressures exerted by pressure plates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil moisture
  • Hydraulic properties
  • Characteristic curve
  • Specific surface area