واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop برای کلزا رقم هایولا 401 در شرایط مزرعه‌ای انجام شد. آزمایش‌ها در یک خاک سیلتی لوم در منطقه دهلران استان ایلام با روش آبیاری جویچه‌ای و آرایش دو ردیف کاشت روی پشته تحت مدیریت کشاورزان در دو مزرعه چهار (مزرعه A)‎ و یک هکتاری (مزرعه B)‎ انجام شدند. بدین منظور در آذر ماه سال 1389 اقدام به کشت کلزا کرده و اندازه‌گیری‌های لازم از جمله اجزای بیلان آب،‏ اندازه‌گیری مراحل رشد و توسعه گیاه تا زمان برداشت محصول انجام شد. از داده‌های اندازه‌گیری شده در مزرعه A برای واسنجی و از داده‌های مزرعه B برای اعتبار‌سنجی مدل استفاده شد. مقدار آب مصرفی (تبخیر و تعرق گیاه) و عملکرد دانه کلزا در فصل زراعی مربوطه برای مزرعه چهار هکتاری به‌ترتیب m3/ha 4269 و kg/ha 1837 ،‏ و برای مزرعه یک هکتاری،‏ مقدار آب مصرفی m3/ha 3812 و عملکرد kg/ha 1509 با مدل برآورد شد. کارایی مصرف آب با مدل AquaCrop،‏ در مزرعه‌های A و B به‌ترتیب 0.43 و 0.39 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد که سازگاری خوبی با مقادیر اندازه‌گیری شده در مزرعه‌های مورد مطالعه داشت (0.44 و 0.43 kg/m3 به‌ترتیب در مزارع A و B)‎. مدل عملکرد محصول،‏ تغییرات رطوبت خاک،‏ عمق توسعه ریشه و وزن اندام هوایی را به خوبی در مزرعه‌های مورد مطالعه پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and validation of the AquaCrop model for canola in the field

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Arvaneh
  • Faribourz Abbasi
چکیده [English]

In this study, the AquaCrop model was calibrated and validated to estimate yield and water productivity of canola (cultivar Hyola 401) under farm conditions. The experiments were carried out in two farms with an area of one (field A) and four (field B) hectares with a silty loam soil under furrow irrigation in Dehloran, Ilam province. Seeds were planted in both fields during November 10 to 21, 2010. Field data including water balance components, plant growth and development stages, biomass and yield were measured during the growing season. The data collected from field A were used for model calibration and the data collected from field B were used for model validation. Amount of consumed water and grain yield for the four-hectare farm (field A), were 426.9 mm and 1900 kg/ha, respectively. They were 381.2 mm and 1650 kg/ha for one-hectare farm (field B). The model predicted the yield for the four-hectare and one-hectare farms 1837 and 1509 kg, respectively. The measured value of water use efficiency (WUE) for the fields A and B were 0.44 and 0.43 kg/m3 while the predicted values by AquaCrop model were 0.43 and 0.39 kg/m3, respectively. The obtained results showed a good agreement between measured and predicted values of soil water content, root depth and biomass in the studied fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehloran
  • Canola
  • AquaCrop
  • Water use efficiency