بررسی عدم قطعیت بارش بر میزان عملکرد سالانه گندم دیم

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب و آگاهی از اینکه،‏ در حدود 40% از زمین‌های جهان،‏ به‌صورت دیم اداره می‌شوند،‏ بهبود مدیریت زراعت دیم،‏ جایگاه خاصی دارد. هدف اصلی این پژوهش،‏ بررسی اثرات و تغییرات بارش بر میزان عملکرد سالانه گندم دیم می‌باشد. برای این کار،‏ تمامی ترکیبات زمانی محتمل بارش در نظر گرفته شده و میزان تأثیر هر یک از دوره‌های مختلف بارش در سه فصل اصلی زراعی (پاییز،‏ زمستان،‏ بهار) بر میزان عملکرد سالانه محصولات گندم دیم بررسی شد،‏ مؤثرترین دوره بارش بر عملکرد سالانه گندم دیم مشخص و بر مبنای آن رابطه رگرسیونی بارش مؤثر- عملکرد سالانه تعریف و محاسبه شد و برای ارزیابی،‏ مقادیر عملکرد سالانه محصول گندم با استفاده از روش توابع توزیع منطبق بر عملکرد سالانه محاسبه شده و با نتایج عملکرد سالانه روش رگرسیون بارش مؤثر- عملکرد سالانه مقایسه شد. نتایج نشان داد،‏ مؤثرترین دوره بارش بر عملکرد سالانه گندم دیم در تمامی حالت‌ها،‏ مربوط به بازه زمانی 10 فروردین تا 17 اردیبهشت است و نیز روش رگرسیون بارش مؤثر- عملکرد سالانه در تخمین عملکرد سالانه دیم،‏ نتایجی مشابه با روش توابع توزیع عملکرد سالانه محصول (ضریب همبستگی دو روش 99%) ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Precipitation Uncertainty on Annual Yield of Dry Farming Wheat

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sohrabi
  • Omid Bozorg Hadad
چکیده [English]

As the water resources are limited and about 40% of world’s farmlands use dry farming systems, improving the management of dry farming has great importance. The main purpose of this research is to investigate the impact of precipitation variability on annual yields of dry farming Wheat. The area under consideration is the province of Hamadan. All the probable time periods of precipitation have been considered and the impact of different periods of precipitation in 3 main cropping seasons (Autumn, Winter and Spring) was assessed on annual yields of dry farming wheat. Then the most effective period of precipitation on annual yields of dry farming wheat specified and the annual yield-effective precipitation regression relationship has been defined and calculated for this period. The values of annual yields of dry farming wheat were calculated based on a distribution function fitted to annual yield data and compared with values obtained from regression relationship. The results showed that the most effective period of precipitation on annual yield of dry farming wheat in all conditions, is March 30th to May 7th. Also, the results of annual yield-effective precipitation regression method in estimating of annual yields of dry farming wheat were similar to results of the distribution functions method with a correlation coefficient of 99%.