بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پایین‌افتادگی سطح آب در کانال یا بالارفتن سطح ایستابی باعث تغییر در رژیم رطوبتی خاک اطراف کانال شده و شیب‌های بدنه کانال را تخریب می‌کند. در این پژوهش با استفاده از مدل عددی و فیزیکی پایداری شیب جانبی کانال خاکی با دو شیب بدنه مختلف با وجود سطح ایستابی بررسی شد. سپس نصب پرده آب‌بند به عنوان روش کنترل،‏ تحلیل شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که سطح نشت و فشار پیزومتریک نزدیک سطح خاک دو عامل مهم در پایداری شیب جانبی کانال خاکی است. برای کنترل تخریب در شیب تندتر خاک پرده آب‌بند باید تا زیر تراز کف کانال پیش رود ولی در مورد شیب‌های ملایم‌تر دیوار جانبی کانال عمق نفوذ آن تا تراز کف کانال کافی است. هم‌چنین مدل عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی با دقت خوبی پارامترهای فشار کل،‏ دبی و خط فریاتیک را شبیه‌سازی کرد،‏ به طوری که متوسط خطا در برآورد دبی و فشار کل در مدل عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی به ترتیب 5.66% و 2.08% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigating the effect of Cutoff on the stability of earthen canal side slopes

نویسندگان [English]

 • Davood Farsadizadeh
 • Peyman Varjavand
 • Ali Hosseinzadeh Dalir
 • Naser Shokri
 • Sayyed Hossein Hosseini
 • Payam Khosravinia
چکیده [English]

Fluctuation of water level leads to variation of soil moisture regime around canal and cause destruction of the canal side slopes. In this study, stability of side slope of the earthen canal with two different slopes in presence of water table level was studied by using numerical and physical models. Then cut off is considered as a method for controlling failure. The results showed that the seepage surface and piezometric pressure near the side slope are two important factors in stability of side slope of earthen canals. In order to control the destruction of the earthen canal with steeper slope the sheet pile should be installed below the level of the bottom of the canal, but for milder slope the penetration depth of cut off up to the level of the bottom of the canal is adequate. The results showed that the numerical model had good agreement with experimental results in simulation of total pressure, discharge and phreatic line as the average error in estimating the total flow and pressure in the numerical model in comparison with experimental model were, 5.66% and 2.08%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phreatic line
 • Seepage surface
 • Water table
 • Cut off
 • Piezometric pressure