دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، تیر 1392 
نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از آب شور با استفاده از جاذب‌های اصلاح شده

صفحه 63-69

سید محمد جواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ اسماعیل صلاحی؛ رضا پورواعظی روکرد


کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور - سدیمی

صفحه 159-167

نجمه مظلوم؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ یوسف هاشمی نژاد


بررسی شوری آب های زیرزمینی دشت گیلان با توجه به پارامترهای شوری موثر و بالقوه

صفحه 169-176

حوری احمدپور؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مجتبی رضایی


تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور

صفحه 193-201

رضا پورواعظی روکرد؛ بهزاد قربانی؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ سید محمد جواد میرزایی


بررسی لایسی‌متری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدیریت‌های مختلف زراعی

صفحه 203-212

پروانه تیشه زن؛ عبد علی ناصری؛ علیرضا حسن اقلی؛ موسی مسکرباشی


بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه طالقان

صفحه 213-217

سمانه رضوی‌زاده؛ محسن محسنی ساروی؛ علی سلاجقه


بررسی تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و شوری آب آبیاری بر نگهداری رطوبت خاک

صفحه 241-244

محمدجواد روستا؛ محبوبه سلطانی؛ نادیا بشارت؛ ولی سلطانی؛ معصومه صالحی؛ غلامحسن رنجبر