تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد، میزان پروتئین و نسبت K+/Na+ جو بدون پوشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر شوری بر میزان جوانه زنی،‏ عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ جو بدون پوشینه،‏ آزمایشی در ایستگاه تحقیقات شوری صدوق،‏ مرکز ملّی تحقیقات شوری انجام گرفت. ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در دو شرایط شور و غیر شور کشت شدند. نتایج نشان داد که تا شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر هیچ گونه کاهش معنی داری در درصد جوانه زنی مشاهده نشد. ژنوتیپ جو معمولی (آنفارم 4) کمترین میزان جوانه زنی را بدون توجه به شوری داشت. ژنوتیپ‌های شماره 5 و 3 دارای بیشترین وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در شرایط غیر شور به ترتیب برابر 43.2 گرم و40.93 عدد و در شرایط شور به ترتیب برابر44.4 گرم و44.56 عدد بود. بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط غیر شور مربوط به ژنوتیپ‌های 2 و 4 به ترتیب برابر با 437.5 و 458.43 گرم در مترمربع بود. ژنوتیپ‌های 2 و 7 بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب به میزان 372.17 و 366.5 گرم در مترمربع در شرایط شور تولید نمودند. از نظر شاخص تحمل به تنش ژنوتیپ های جو بدون پوشینه شماره 2،‏ 3 و 7 از پایداری عملکرد بیشتری نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها برخوردار بودند. با توجه به نتایج این آزمایش ژنوتیپ های شماره های 2، 4 و 7 به عنوان ژنوتیپ‌های برتر با توجه به شرایط آزمایش حاضر انتخاب گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation water salinity on grain yield, protien content and K+/Na+ ratio hulless barley

نویسندگان [English]

  • Majid Nikkhah
  • , Hossein Shamsi
  • Gholamhasan Ranjbar
چکیده [English]

To study the effect of salinity on yield and yield compopnents of hulless barley genotypes, a field experiment was conducted in Sadough Salinity Research Center during 2011-2012. Seven hulless barley genotypes and a common barley genotype, (Onfarm no. 4) as the control were planted in saline (ECiw= 10 dS/m) and normal (ECiw= 2 dS/m) conditions arranged as RCBD with three replicates. Results showed that salinity up to 10 dS/m had not any significant effect on seed germination. The highest seed germination were for genotypes number 3 (85.6%), 4 (86.67%) and 5 (86.13%), regardless to salinity. Common barley genotype had the lowest seed germination by 72.27%. Genotypes number 5 and 3 had the highest thousand kernel weight and kerner number per spike by 43.2 g and 40.93 in saline and 44.4 g and 44.56 in non-saline conditions, respectively. Genotypes number 2 and 4produced the highest grain yield in non-saline conditions by 437.5 and 458.43 g.m2, respectively. The highest grain yield in saline conditions was observed for genotypes number 2 and 7 by 372.17 and 366.5 g.m2, respectively. The lowest SSI in hulless barley genotypes was observed for genotypes number 2 and 7. Genotypes number 2, 3 and 7 had the highest yield stability in order to STI. Based on the experiment, genotypes number 2, 4 and 7 had the best performance in saline and non saline conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naked barley
  • Salt stress
  • Yield
  • Yield stability