ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بروجن- فرادنبه با استفاده مدل از DRASTIC بر اساس نیترات

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،‏ برای تهیه نقشه پهنه‌بندی پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان دشت بروجن- فرادنبه،‏ روش دراستیک (DRASTIC)‎،‏ یکی از کاربردی‌ترین روش‌های همپوشانی،‏ به کار گرفته شده است. نقشه پایه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت،‏ حاصل از تلفیق نقشه‌های رستری هفت‌گانه پارامترهای مدل دراستیک (عمق آب زیرزمینی،‏ تغذیه،‏ محیط آبخوان،‏ نوع خاک،‏ توپوگرافی،‏ اثر منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی) در محیط GIS،‏ نشان می‌دهد که شاخص دراستیک بین 98 تا 181 متغیر بوده و به ترتیب در حدود 53،‏ 15،‏ 7 و 25 درصد از سطح منطقه دارای آسیب‌پذیری ذاتی کم،‏ متوسط،‏ زیاد و خیلی ‌زیاد می‌باشد. در ادامه تحقیق رتبه‌بندی و وزن‌بندی پارامتر‌ها بر اساس غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی دشت،‏ اصلاح شد. نتایج نشان می‌دهد که مدل اصلاح شده دراستیک بهتر از روش استاندارد می‌تواند استفاده می‌شود. ضریب همبستگی پیرسون بین غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی و شاخص آسیب‌پذیری بعد از اصلاح از 47 درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرد. نقشه نهایی پهنه‌بندی آسیب‌پذیری نشان می‌دهد که حدود 32،‏ 38،‏ 12 و 18 درصد مساحت آبخوان دارای پتانسیل آسیب‌پذیری کم،‏ متوسط،‏ زیاد و خیلی زیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Brujen-Faradonbeh aquifer vulnerability using DRASTIC method on the basis of nitrate

نویسندگان [English]

  • Mohsen Afroozi
  • Hosein Mohammadzadeh
چکیده [English]

In this article, to draw a zoning map of Borujen-Fradonbeh aquifer vulnerability using the DRASTIC method was used which is one of the most applied overlaping methods. Zoning map of aquifer vulnerability integrated into raster maps of seven DRASTIC parameters (ground water depth, recharge, aquifers environment, soil environment, topography, hydraulic conductivity and unsaturated zone environment) In GIS environment showed that DRASTIC indexes range varies between 98 and 181. It also discovers that 53, 15, 7 and 25 percent of the average surface area are substantial, low, medium, high and very high vulnerable respectively. Rating and weight DRASTIC parameters were computed using the relationships between each parameter and the nitrate concentration in the groundwater. The correlation coefficient between measured nitrate concentrations and corresponding vulnerability ratings increased from 0.47 to 0.80 by optimizing the layer weights. The final map showed that about 32, 38, 12 and 18 percent of the average basin surface area has are low, medium, high and very high respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DRASTIC
  • vulnerability
  • nitrat
  • Brujen
  • Fradonbeh aquifer