بررسی کارایی پلی‌الکترولیت طبیعی کیتوزان به عنوان ماده منعقدکننده در حذف کدورت آب

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

انعقاد،‏ لخته‌سازی و ته‌نشین‌سازی،‏ از مهم‌ترین فرآیندها در تصفیه‌خانه‌های آب هستند. حدود یک سوم از هزینه سرمایه‌گذاری برای یک تصفیه‌خانه آب،‏ به عملیات ته‌نشینی اختصاص می‌یابد. فرآیند تصفیه آب،‏ بدون استفاده از مواد منعقدکننده غیرممکن به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش،‏ بررسی کارایی پلی‌الکترولیت طبیعی کیتوزان به عنوان ماده منعقدکننده در حذف کدورت از آب است. کیتوزان،‏ زیست پلیمری کاتیونی با وزن مولکولی بالا است که از پوسته سخت‌پوستان دریایی نظیر میگو و خرچنگ،‏ تهیه می‌شود. این پژوهش،‏ در مقیاس آزمایشگاهی،‏ بر روی نمونه‌های آب،‏ حاوی کدورت ساختگی با استفاده از کائولین،‏ در کدورت‌های بالا،‏ متوسط و پایین انجام شد. غلظت بهینه کیتوزان،‏ در حذف کدورت‌های1000،‏ 500 ،‏100, 50 و NTU 10 به ترتیب 10 ،‏ 6.5 ،‏ 2 ،‏ 1.5 و 1 میلی‌گرم بر لیتر،‏ راندمان حذف کدورت،‏ به ترتیب 99.77،‏ 99.25،‏ 94.84، 90.96 و57.50 درصد و مقادیر بهینه pH نیز به ترتیب 8 ،‏ 8 ،‏ 7.5 ،‏ 7.5 و 8 است. کیتوزان،‏ تأثیر اندکی بر pH آب دارد و کارایی آن در حذف کدورت‌های بالا،‏ نسبت به کدورت‌های پایین بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of natural polyelectrolyte chitosan efficiency as the coagulant in water turbidity -- oval

نویسندگان [English]

  • Roohollah Yasoufi
  • Hadi Moazed
  • Fereidoon Radmanesh
چکیده [English]

Coagulation, Flocculation and Sedimentation are essential processes in water treatment plants. The purpose of this study was to consider the efficiency of natural polyelectrolyte chitosan as a coagulant in water turbidity removal. Chitosan is a cationic biopolymer with high molecular weight that is produced from the crust of crustaceans like shrimp and crab. This investigationwas performed on water samples containing synthetic water turbidity by applying caoline in high, middle, and low turbidities in the laboratory scale. Optimum dosage of Chitosan in turbidity removal of 1000, 500, 100, 50 and 10 NTU were 10, 6.5, 2, 1.5 and 1 mg/L respectively. Efficiency of turbidity removal were 99.77, 99.25, 94.84, 90.96 and 57.5 and optimum pH values were 8, 8, 7.5, 7.5 and 8 respectively. Chitosan has insignificant effect on water pH and its efficiency in high turbidities' removal is more than its efficiency in lower turbidities' levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • turbidity
  • - oval-coagulant-Sedimentation-Flocculation-Chitosan-Coagulation-water treatment.-