اثر شوری کلریدسدیم بر عملکرد دانه، جذب و انتقال برخی عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (L. Ricinus communis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر تنش شوری بر عملکرد دانه،‏ جذب و انتقال عناصر در سه توده گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)،‏ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملآ تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا گردید. تیمارهای مورد آزمایش شامل پنج سطح شوری کلرید سدیم (1.2 (شاهد)،‏ 2،‏ 2.6،‏ 3.8 و 4.8 دسی‌زیمنس بر متر عصاره اشباع خاک) به عنوان فاکتور اول و توده‌های کرچک (شیراز،‏ کرمان و ارومیه) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و غلظت عناصر پتاسیم،‏ کلسیم و منیزیم در اندام هوایی و ریشه کرچک در سطح یک درصد معنی‌دار است. همچنین،‏ توده‌ها از نظر کلیه وی‍ژگی‌ها،‏ بجز میزان سدیم ریشه با هم اختلاف معنی‌داری نشان دادند. شوری،‏ غلظت سدیم در اندام هوایی و ریشه را افزایش داد ولی منجر به کاهش غلظت عناصر پتاسیم،‏ کلسیم و منیزیم در این بافت‌ها شد. در بین توده‌ها بیشترین و کمترین عملکرد دانه به‌ترتیب مربوط به توده شیراز و توده ارومیه بود. نتایج بیانگر این است که توده شیراز برای کاشت در شرایط تنش شوری مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of NaCl salinity on seed yield, nutrients uptake and their transmission in three local populations of castor bean (Ricinus communis L.)

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman mohammadkhani
  • Sayedeh Fatemeh Attar
  • mohammad Hasan salehi
  • saadollah Houshmand
چکیده [English]

To study the effect of salinity stress on seed yield, uptake and transmission of elements in three local populations of castor (Ricinus communis L.), a factorial experiment was performed with three replications in a completely randomized design including five levels of salinity (1.2, 2, 2.6, 3.8 and 4.8 dS/m in soil saturation paste) as the first factor and castor populations (Shiraz, Kerman and Urumieh) as the second factor. The results showed a significant effect of salinity stress on seed weight and concentration of K, Ca and Mg in the shoots and the roots of castor. The results also showed that different populations have a significant difference considering all their studied factors except Na in roots. Salinity reduced the concentrations of potassium, calcium and magnesium in shoots and roots while the concentration of Na increased. The highest and the lowest of seed yield were observed for Shiraz and Urumieh populations, respectively. The results suggest that Shiraz population is suitable for saline condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient concentration
  • Salinity stress
  • Seed yield
  • Castor bean