تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس در شرایط لایسی‌متری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

Eucalyptus microtheca وEucalyptus sargentii از گونه‌های مقاوم به شوری و مهم اکالیپتوس بوده که کاربرد آنها در امر جنگلکاری و ایجاد فضای سبز دارای سابقه نسبتاً طولانی است. با هدف تعیین نیاز آبی،‏ ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب دو گونه مذکور،‏ آزمایشی با استفاده از لایسیمتر‌های وزنی و زهکش دار در شرایط طبیعی در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد به مدت سه سال به اجرا درآمد. آزمایش با سه تیمار 100% (شاهد)،‏ 70% (تنش متوسط) و 40% (تنش شدید) ظرفیت زراعی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. نتایج بررسی‌های به عمل آمده نشان داد کهE.microtheca وE.sargentii از تبخیر و تعرق سالانه کمتری نسبت به تبخیر و تعرق پتانسیل برخوردار بود. ضریب گیاهی دو گونه مذکور در شرایط ظرفیت زراعی به ترتیب 0.45 با نیاز آبی سالانه 833.4 میلی‌متر و 0.67 با نیاز آبی سالانه 1227.9 میلی‌متر اندازه گیری شد. کارایی مصرف آب (WUE)‎،‏ نیز تحت تأثیر میزان دسترسی گیاهان به آب قرار گرفت،‏ بگونه ای که با کاهش میزان دسترسی آنها به آب در حد تنش ملایم،‏ کارایی مصرف آب افزایش یافت. اگرچه E.microtheca از مقاومت بیشتر در برابر تنش خشکی و همچنین نیاز آبی کمتر برخوردار بود،‏ با این وجود هر دو گونه را می‌توان به عنوان گونه‌های مقاوم به خشکی جهت جنگلکاری،‏ ایجاد فضای سبز و تثبیت شن های روان در مناطق خشک و نیمه خشک معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of water requi-- ent, crop coefficient and water use efficiency of two eucalyptus species under the lysimetry experiments

نویسندگان [English]

  • mohammad hadi Rad
  • mohammad hasan rad
  • mahdi soltani
  • mahdiye tajamoliyan
چکیده [English]

The important species of eucalyptus are Eucalyptus microtheca and Eucalyptus sargentii. The species use for forestry and plantation for create green space with a relatively long history. The aim of this experiment determining water requirements, Kc and water use efficiency of this species whit drainage and weighting lysimeters and three old trees in Yazd Shahid Sadughi Desert Research Station. The experiment carried out whit three treatments, 100?% (control), 70% (moderate stress) and 40% (severe stress) field capacity in a completely randomized design with three replications. The results showed that E.microtheca and E.sargentii have evapotranspiration annual less than potential evapotranspiration and the species called of drought resistance. The Kc of E.microtheca under field capacity, 0.45 with the annual water requirement of 833.4 mm and E.sargentii, 0.67 with an annual water requirement of 1227.9 mm. Water use efficiency, was also influenced by the amount of water available, so that they have access to water at moderate stress reduction, increased water use efficiency. Although E.microtheca of resistance to drought and has low water requirements, nevertheless, both species could be drought resistant species and are suitable for forestation, creation of green areas and fixation of sand dunes in arid and semi arid zones

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water requi
  • ent
  • Kc
  • E.microtheca
  • E.sargentii
  • Water use efficiency