بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن با روش های زمین آمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی پارامتر های خاک و تهیه نقشه های پراکنش آن ها،‏ راهکاری اثربخش در راستای مدیریت راهبردی منابع آب و خاک است. در این پژوهش به بررسی ساختار مکانی پارامترهای سرعت نفوذ آب به خاک،‏ هدایت هیدرولیکی اشباع،‏ هدایت الکتریکی،‏ نسبت جذب سدیم و یون سدیم با استفاده از روش های زمین آمار در زمین های کشاورزی حاشیه رودخانه قزل اوزن در شهرستان ماهنشان پرداخته شد. نتایج حاکی از پیوستگی مکانی متوسط و بالای همه ی پارامترهای هیدرولیکی و شیمیایی خاک های منطقه مورد مطالعه بود. همچنین پارامتر نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی نسبت به سایر پارامترها از ساختار مکانی قوی تری برخوردار بودند. نتایج حاصل از ارزیابی روش های کریجینگ،‏ کوکریجینگ و فاصله وزنی معکوس با آماره های خطاسنجی مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)‎ و میانگین مطلق خطا (MAE)‎،‏ بیانگر برتری روش کریجینگ در برآورد پارامتر های هیدرولیکی خاک و روش کوکریجینگ در برآورد پارامتر های شیمیایی خاک بود. پارامترهای هیدرولیکی به دلیل بالا بودن ضریب تغییرات و وابستگی شدید به سایر ویژگی های خاک از ساختار مکانی و دامنه تاثیر پایین تری نسبت به پارامتر های شیمیایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial variability of specific hydraulic and chemical properties of Qezel-ouzan river farmland using geostatistical methods

نویسندگان [English]

  • samira vahedi
  • Dr H. Zareabyaneh
  • mehdi Taheri
  • omid Bahmani
چکیده [English]

Analysis and interpreting spatial variability of soil properties and distribution maps is an effective strategy in order to have a better management of soil and water resources. In this study spatial variability of infiltration rate, saturated hydraulic conductivity (Ks), electrical conductivity (EC), sodium adsorption ratio (SAR) and sodium ion was discussed in the marginal of Qezel Ouzan River in Tarom area,Zanjan Province. The results indicated that all the hydraulic and chemical properties of the soils had medium to low coefficients of variation in study area. The results of the evaluations of the Kriging, Co-Kriging and Inverse Distance Weighting (IDW) methods with root mean square error (RMSE) values, and mean absolute error (MAE) showed that the Kriging had the best performance for estimating hydraulic properties and Co-Kriging for chemical properties of soils. Because of the high coefficient of variation and the high dependence of other soil properties, hydraulic parameters had lower range of the spatial structure than chemical parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • EC
  • SAR
  • Infiltration rate
  • Ks