ارزیابی کارایی فیلترهای کانساری و کربن فعال لیمو با حفره های نانو مقیاس در حذف یون‌های نیترات و کادمیم از پساب‌ کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یافتن را‌هکاری برای حذف مواد آلاینده از پساب کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در استفاده مجدد از این پساب‌ها در عملیات کشاورزی و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. لذا در این تحقیق از جاذب‌های ارزان قیمت با کارایی بالا نظیر کربن فعال تهیه شده از چوب درخت لیمو با حفرات نانو (‎0.1-2 nm) و زئولیت طبیعی کلینوپتیولایت به ترتیب برای حذف کادمیم و نیترات استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان جاذب موجب افزایش درصد حذف تا97.7 درصد برای کربن فعال و 76.5 درصد برای زئولیت می‌گردد. اما از طرف دیگر با افزایش میزان جاذب ابتدا میزان جذب در واحد جرم افزایش و سپس کاهش می‌یابد که این نقطه ماکزیمم،‏ نقطه حداکثر پتانسیل نامیده شد. محل این نقطه به نوع جاذب و آلاینده بستگی دارد. به علاوه نتایج نشان داد که افزایش غلظت آلاینده سبب کاهش درصد حذف برای کادمیم و نیترات به ترتیب تا 24.2 و 11 درصد می‌شود. همچنین از آنجاییکه پارامترهای مختلف ایزوترمها تابعی از غلظت اولیه محلول یا غلظت جاذب می‌باشد،‏ لذا بر حسب داده‌های موجود روابطی ارائه گردید،‏ که مستقل از این عوامل باشد. به‌ علاوه به منظور ساده سازی در طراحی سیستمهای تصفیه روابطی برای برآورد درصد حذف برحسب نسبت غلظت اولیه به غلظت جاذب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mineral filters Efficiency and Lemon activated carbon with nano pores in -- oving nitrate and cadmium from agricultural wastewaters

نویسندگان [English]

  • Anahita Esmaeilian
  • Hossein Ghaforian
  • Dr A. Mahdavi mazdeh
  • abdolmajid Liaghat
چکیده [English]

Finding a procedure for removing pollutants from wastewater agriculture can play an important role in the reuse of wastewater in agricultural operations and also cost reduction. Therefore, in this study, low cost sorbents with high performance such as lemon activated carbon with Nano pores (0.1-2 nm) and natural clinoptiolite zeolite were used to remove cadmium and nitrate, respectively. The results showed that increasing the sorbent mass will increase the removal up to 97.7 for activated carbon and 76.5 for zeolite. In the other hand by increasing the sorbent dose, at first the amount of adsorbed pollutant is increased and then decreased and this maximum point is named maximum potential. This point is depending on sorbent and sorbets. Furthermore the results indicated that by increasing the concentrations of dissolved pollutant the removal percent decreases to 24.2 and 11 for cadmium and nitrate respectively. Since different parameters of isotherms are functions of initial pollutant concentrations and sorbent dose, so some new relations are developed that are independent to these factors. Furthermore for simple design of treatment systems, new relations were developed for estimation of removal percent as a function of initial pollutant concentration to sorbent dose ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano absorber
  • Cadmium & nitrate
  • SMZ
  • waste water treatment
  • oval