تعیین حد آستانه تحمل به شوری، شیب کاهش عملکرد و نیاز آبشویی روناس در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وسعت و پراکنش اراضی شور،‏ کمبود منابع آبی متعارف و شور شدن ثانویه اراضی محدودیت هایی را در تولید گیاهان زراعی ایجاد نموده است. از این‌رو کاشت گیاهان متحمل به شوری همواره بعنوان یکی از راهکارهای بهره‌برداری از منابع آب و خاک شور مطرح بوده است. یکی از این گیاهان روناس (Rubia tinctorum L.) می‌باشد که کاشت آن در اراضی شور از سابقه طولانی برخوردار است. این تحقیق بمنظور ارزیابی تاثیر تنش شوری بر عملکرد ریشه روناس در مزرعه تحقیقات شوری صدوق طی سه سال اجرا گردید. طرح آماری مورد استفاده بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود که بصورت فاکتوریل انجام شد. تیمارها شامل روش‌های مختلف کاشت (بذری و قلمه‌ای) شوری‌های مختلف آب آبیاریdS/m ( 17،‏ 14،‏ 7،‏ 2.5) بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اگرچه با افزایش شوری عملکرد ریشه روناس به تدریج کاهش می‌یابد،‏ لیکن در روش کاشت قلمه‌ای عملکرد ریشه بیشتری نسبت به روش کاشت بذری حاصل می‌گردد. این امر بخصوص در شوری های پایین مشهودتر بوده،‏ لیکن در شوری‌های بالا که تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین روش های مختلف کاشت وجود ندارد،‏ هر یک از دو روش می‌تواند انتخاب گردد. نتایج حاصله همچنین نشان داد که حد آستانه تحمل به شوری روناس در روش های مختلف کاشت تفاوتی نداشته و 4 dS/m و شیب کاهش عملکرد 2.3 درصد می‌باشد و لذا می توان آنرا در گروه گیاهان نیمه متحمل گروه بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of salt tolerance threshold, slope of yield reduction and leaching requi-- ent for madders under field conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Banakar
  • Mohammad Hassan Rahimian
  • Dr.Gh. Ranjbar
چکیده [English]

In Iran, vast amounts of saline lands, shortage of fresh water and secondary land salinization are major limiting factors for conventional crop production. Use of salt tolerant crops such as madders (Rubia tinctorum L.) for utilization of saline soil and water resources has been the subject of many studies. In order to study the effect of salt stress on yielding of madder roots, a factorial experiment was conducted in the form of complete randomized block design with three replicates at Sadooq Salinity Research Farm, Yazd, Iran. Treatments were two planting methods (seeding, root-cutting) and different salinity levels of irrigation water (2.5, 7, 14, 17 dS/m). Results showed that at low salinity levels madders gives higher yield when planted by root-cutting method. However, at high salinity levels there is no difference between the two methods. Results of the experiment also showed that salt tolerance threshold value of madders is about 4 dS/m and the slope of yield reduction is 2.3 percent, classifying it as a moderately salt tolerant crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • threshold
  • yield
  • madder
  • leaching requi
  • ent
  • salt tolerance