بررسی تأثیر تغییرات شوری آب زیرزمینی کم عمق بر ضریب گیاهی Kc ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی ضرایب گیاهی Kc ذرت تابستانه تحت شرایطی که از آب زیرزمینی کم عمق و شور در تأمین بخشی از نیاز آبی گیاه استفاده می‌شود،‏ تحقیقی در لایسی‌مترهای ستونی به قطر 0.8 و ارتفاع 1.2 متر انجام شد. سطح آب زیرزمینی در لایسی‌مترها با استفاده از بطری ماریوت در عمق 0.6 متر ثابت نگه داشته شد. تیمارهای مورد استفاده شامل سه سطح شوری آب زیرزمینی معادل 2.5،‏ 5 و‌ 7.5 دسی‌زیمنس بر متر و دو سطح آبیاری معادل 100 و 70 درصد نیاز آبیاری محاسبه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. یک تیمار کشت ذرت بدون آب زیرزمینی با سه تکرار و با آبیاری کامل به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. در این پژوهش معادله مربوط به اجزاء ضریب گیاهی واقعی Kca،‏ شامل ضریب مربوط به آبیاری Kci و ضریب مربوط به آب زیرزمینی Kcg،‏ بر اساس معادله توازن حجم به دست آمد و منحنی‌های مربوطه ترسیم شد. نتایج نشان داد که میزان مشارکت آب زیرزمینی در سطح آبیاری100 درصد در شوری‌های که ذکر شد به ترتیب 5.28،‏ 4.61 و 3.76 درصد و با 70 درصد تأمین نیاز آبی،‏ 25.00،‏ 22.09 و 19.71 درصد بوده است. که این اختلاف در سطح 5 درصد معنی‌دار است. منحنی‌های ضریب گیاهی واقعی و اجزاء آن در دو حالت آبیاری کامل و کم آبیاری نیز از الگوی متفاوتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of shallow groundwater effects with different salinities on crop coefficients of Maize

نویسندگان [English]

  • Gholam Hosein Karimi
  • Abde Ali Naseri
چکیده [English]

To study the crop coefficients of summer maize a lysimeter experiment was conducted under conditions that shallow and saline groundwater contributes to supply required water. Twenty-four lysimeters each with 1.2 m depth and 0.8 m diameter were installed. Thereafter, maize was planted in each lysimeter. The depth of groundwater table in the lysimeters was set to 0.6 m by using Marriotte Bottles. In this experiment, Three groundwater salinity levels (2.5, 5 and 7.5 dS/m) with two irrigation levels (at 70% and 100% rates of evaporation from pan class A before irrigation period) were used. Soil water was replenished on a weekly basis. Factorial experiment was established in a randomized complete block design with three replications. In an individual treatment, maize was planted with full irrigation on one hand and no ground water (NGW) considered as the control treatment on the other hand and they both were replicated three times. In this study, the equation of actual crop coefficient Kca, and its components including Kci (the coefficient related to irrigation) and Kcg (the coefficient related to groundwater), was obtained based on the water balance equation. Then regression analyses were used to develop the Kci, Kcg and Kca crop coefficient curves for each salinity and irrigation treatments. The results indicated that the percent of groundwater contribution at full irrigation level were 5.28, 4.61 and 3.76 for each of.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Lysimeter
  • Shallow saline groundwater
  • Groundwater contribution
  • Crop coefficient