بررسی لایسی‌متری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدیریت‌های مختلف زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنش‌های شوری و خشکی از مهمترین مسائل در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. به منظور بررسی اثرحفظ رطوبت خاک و نیز کنترل سطح ایستابی شور بر بیلان آب و نمک ناحیه ریشه،‏ گیرایی و رشد نهال‌ خرما،‏ آزمایش لایسیمتری در قالب طرح کرت‌های دو بار خرد شده با سه سطح شوری آب زیرزمینی (S1≤4 ،‏ S2=8 و S3=12 دسی‌زیمنس‌برمتر)،‏ دو عمق سطح ایستابی (D1=60 و D2=90 سانتی‌متر) و دو سطح کاربرد مالچ (M1 =بدون مالچ و M2=برگ خرد شده خرما حدود 5.5 کیلوگرم در متر مربع) در سه تکرار انجام پذیرفت. میزان آب آبیاری بر اساس روش تشت تبخیر تخمین زده شد. نتایج نشان داد که عمق کمتر آب زیرزمینی،‏ میزان تجمعی ETc را 4.43 تا 9.23 درصد و 9.28 تا 12.3 درصد به ترتیب در تیمارهای بدون مالچ و با مالچ افزایش داد. مالچ دهی به آبشویی نمک‌ها کمک کرد،‏ به‌طوری‌که شوری خاک لایسیمترهای دارای پوشش کاهش یافت. درصد گیرایی نهال‌های خرما 100 درصد بود. کاربرد مالچ باعث بهبود رشد نهال‌ها شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مالچ‌دهی در سطح یک درصد بر میزان تبخیر و تعرق تجمعی،‏ تغییرات شوری ناحیه ریشه،‏ محیط تنه،‏ تعداد برگ و برگچه و طول برگ نهال‌های جوان خرما مؤثر است. شوری و عمق آب زیرزمینی تأثیر معنی‌داری بر هیچ کدام از شاخص‌ها نداشت. بنابراین،‏ رشد مناسب نهال‌های خرما در شرایط منطقه با مدیریت مناسب امکان‌پذیر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lysimeter water and salt balance study of the roots of palm trees under different field managements

نویسندگان [English]

  • Dr P. TishehZan
  • Abd Ali Naseri
  • Ali Reza Hassanoghli
  • Musa Meskarbashi
چکیده [English]

Salinity and drought are the major problems in arid and semi arid areas. To evaluate the effect of water table control on the root zone salt balance and plant growth, lysimeter experiments were conducted. The statistical design was a split–plot-plot arrangement of randomized complete block design with three replicates that included 3 levels of ground water salinity (main plot; S1= <4, S2= 8 and S3=12 dS/m), 2 water table depths (sub plot: D1=60 and D2=90 cm) and two levels of soil surface cover (sub plot plot: M۱= no mulch and M2= date palm leaves mulch). In these experiments, sufficient leaching was not provided. The results showed that shallow water table increased accumulated ETc 4.43-9.23 % in treatments without mulch and 9.28-12.23 in mulched treatment. Also mulching and water table control helps to increase salt leaching and decrease soil EC. The survival rate of plants was 100% in all the treatments. Also mulch improved the growth of date palm. The ANOVA analyses indicated that mulch had a significant effect on water balance and salt change rate of the root zone, new leaf and leaflet numbers at level of 1%. However, the levels of salinity did not have a significant difference. Therefore, if shallow saline water tables could be managed and soil surface could be covered, date palm plantation establishments could thrive without harmful symptoms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulch
  • Establishment
  • Date Palm
  • Water Table
  • Salinity