تعیین تأثیرپذیری نتایج آزمون نفوذسنجی از کیفیت آب ورودی در پیش‌بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش‌های زهکشی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از دو مدل فیزیکی نفوذسنج انجام شد. به دلیل لزوم مطالعه اثر کیفیت آب ورودی بر نتایج آزمون نفوذسنجی،‏ علاوه بر کاربرد آب غیرشور با 0.78=dS/m  EC و 1.23=0.5(meq/lit)‎SAR،‏ استفاده از زه‌آب‌های شور منطقه خرمشهر به ترتیب با 124=dS/m  EC ،‏  79.28=0.5(meq/lit)‎‎SAR و 22.2=dS/m  EC ،‏ 26.27=0.5(meq/lit)‎SAR‎ در حضور خاک شور- سدیمی (169.3=dS/m  EC ،‏45.18=0.5(meq/lit)SAR)‎،‏ مدنظر قرار گرفت. پوشش مصنوعی مورد استفاده از نوع PP450 بود که مطابق ضوابط طراحی،‏ مناسب خاک منطقه تشخیص داده شد. آزمون‌ها در پنج گرادیان هیدرولیکی 1،‏ 2.5،‏ 5،‏ 7.5 و 10 و سه تکرار انجام شد و شاخص‌های هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان به صورت آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که اگر چه در تمامی آزمون‌ها نسبت گرادیان کمتر از یک بود،‏ لیکن کمیت آن در شرایط کاربرد شورترین زه‌آب به میزان بحرانی (1.0) نزدیک‌تر شد. با مقایسه مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی مشخص شد که مقدار آن با افزایش EC آب ورودی کاهش یافت،‏ به طوری که متوسط هدایت هیدرولیکی در شرایط کاربرد آب غیرشور به ترتیب 3.55 و 1.26 برابر متوسط آن درکاربرد زه‌آب با EC برابرdS/m 124 و dS/m ‎22.2 بود. کاهش قابل توجه مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی و افزایش نسبت گردایان‌ در شرایط کاربرد آب با شوری‌های بالاتر،‏ حکایت از آن دارد که به کیفیت آب باید به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر نتایج آزمون نفوذسنجی توجه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of permeability test results of susceptibility of utilizing water quality in prediction synthetic drainage envelopes' mineral clogging potential

نویسندگان [English]

  • Shohreh Pedram
  • Alireza Hasan Oghli
چکیده [English]

This research was carried out through laboratory tests by two physical models of permeameter. Considering the necessity of entranced water quality assessment in our laboratory tests, besides utilizing a sample of normal water by EC=0.78 dS/m and SAR=1.23 (mEq/lit)0.5, two samples of saline drainage water from Khorram-shahr area with EC=124 , 22.2 dS/m and SAR=79.28 , 26.27 (mEq/lit)0.5 and a sample of saline-sodic soil (EC= 169.3 dS/m and SAR=45.18 (mEq/lit)0.5) were also applied in permeability tests. A PP450 synthetic envelope which was suitable for the selected soil was applied. Permeability tests were implemented in 1, 2.5, 5, 7.5 and 10 hydraulic gradients in three replications and indicators as hydraulic conductivity and gradient ratio (GR) were measured and statistically investigated as factorial experiments in a form of randomized complete design. The results showed that gradient ratio was less than ?.? in all tests; however, applying the highest water salinity resulted in its critical amount (1.0) . Hence, the results demonstrate that the more salinity of water the lower the hydraulic conductivity. The average hydraulic conductivity was calculated 3.55 by applying normal waterand 1.26 times of average hydraulic conductivity was measured via applying saline water with EC= 124 dS/m and EC= 22.2 dS/m. In sum, remarkable reduction of hydraulic conductivity of soil-envelope system and considerable increase of gradient ratio were obtained with applying higher saline water. This indicates that the