کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور - سدیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور اصلاح خاک‌های تحت ‌تأثیر نمک علاوه بر کاربرد اصلاح‌کننده‌های شیمیایی می‌توان از روش گیاه‌پالایی نیز استفاده نمود. این پژوهش در ستون‌هایی پر شده از یک خاک شور – سدیمی جهت ارزیابی اثر گیاه‌پالایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات خاک انجام شد. 7 تیمار آزمایشی با سه تکرار شامل سه تیمار گیاهی (سسبانیا،‏ روناس و مَرغ)،‏ سه تیمار شیمیایی (گچ در دو سطح و اسید سولفوریک) و یک شاهد در این ستون‌ها اعمال شدند. 5.5 ماه پس از کشت گیاهان در ستون‌های خاک و یک ماه پس از اعمال تیمارهای شیمیایی،‏ تمامی ستون‌ها با 41 لیتر آب آبشویی شدند. سپس برخی خصوصیات خاک شامل ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks)‎،‏ میانگین وزنی قطر خاکدانه (MWD)‎،‏ هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe)‎،‏ نسبت جذب سدیم (SAR)‎ و مقدار سدیم محلول در زه‌آب اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد روناس بیشترین اثر را در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک داشته است،‏ به‌طوریکه بیشترین Ks ( 20.5×10-5 cm s-1) و MWD (0.92) مربوط به آن و کمترینِ آن‌ها ( 2.4×10-5 cm s-1) و 0.2 مربوط به شاهد است. بیشترین خروج سدیم از خاک با مقدار 55.3 گرم در تیمار روناس اتفاق افتاد که سه برابر شاهد بود. همه تیمارها سبب کاهش معنی‌دار SAR نسبت به شاهد شدند. با توجه به کارایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک،‏ کشت این گیاه را می‌توان به عنوان روشی مفید و کم‌هزینه برای اصلاح خاک‌های شور– سدیمی معرفی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultivating of Rubia tinctorum L. As An Efficacious Method to Reclamation of a Saline-Sodic Soil

نویسندگان [English]

  • Najmeh Mazloom
  • Reza Khorassani
  • Amir Fottovat
  • Youssef Hasheminezhad
چکیده [English]

To reclamation of salt-affected soils, in addition to using chemical amendments, phytoremediation also can be effective. This experiment was conducted in the columns filled with a saline-sodic soil to evaluate the effectiveness of cultivating Rubia tinctorum to improving soil characteristics. There were 7 treatments with 3 replications including 3 plants (Sesbania acuelata, Rubia tinctorum and Cynodon dactylon), 3 chemical treatments (Gypsum in 2 levels and sulfuric acid) and a control. Chemical treatments 1 month after applying to the soil, plants 5.5 months after cultivation and the control were leached with 41 liters of water. After leaching, some of soil properties including saturated hydraulic conductivity (Ks), mean weight diameter (MWD), electrical conductivity of saturation extract, sodium adsorption ratio (SAR) and the amount of drainage water soluble sodium were measured. The results showed that Rubia tinctorum was most effective plant in improving soil physical properties, so that the highest Ks (20.5×10-5 cm s-1) and MWD (0.92) is related to that and lowest values is related to the control (2.4×10-5cm s-1 and 0.2). The most sodium leaching from soil columns was related to Rubia tinctorum (55.3 g) which was 3 times greater than control. All of the treatments also significantly decreased SAR compared to the control. Considering effectiveness of Rubia tinctorum to improve physicochemical properties of soil, this plant can be recommended as an inexpensive and useful method to reclamation of saline sodic soils

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaching
  • Rubia tinctorum L
  • Phyto
  • ediation
  • Chemical amendments
  • Saline Sodic Soils