بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه طالقان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

کیفیت آب‌های سطحی در طی زمان،‏ تحت تأثیر تغییرات کاربری اراضی قرار می‌گیرد. رودخانه طالقان یکی از سرشاخه‌های سفیدرود است که به دلیل استفاده از آب رودخانه مذکور در کاربری‌هایی چون شهری و کشاورزی کیفیت آب آن حائز اهمیت می‌باشد. از آنجا که کاربری‌ اراضی و تغییرات آن،‏ در طول زمان تأثیر به سزایی بر کیفیت آب رودخانه دارد،‏ در تحقیق حاضر در دوره زمانی 1349 تا 1381 تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز طالقان بررسی شد که نشان از کاهش اراضی زراعی آبی و دیم به ترتیب به میزان 60.86 و 73.23 درصد،‏ و افزایش مراتع به میزان 20.62 درصد داشت. سپس در دوره زمانی مطالعاتی روند تغییر فاکتورهای مختلف کیفی آب بررسی شد. نتایج نشان داد که روند کلی تغییرات مجموع نمک‌های محلول در آب،‏ هدایت الکتریکی،‏ نسبت سدیم قابل جذب و میزان آنیون‌ها و کاتیون‌ها در دوره زمانی مورد مطالعه کاهشی بوده است. همچنین بررسی روند دبی متوسط سالانه طی دوره مطالعاتی،‏ نشان دهنده عدم وقوع تغییری قابل توجه بود،‏ که این مسأله نشان از عدم تأثیر محسوس دبی در روند بهبود کیفیت آب دارد. پس می‌توان بهبود کیفیت آب در رودخانه طالقان را در طی دوره زمانی مطالعاتی،‏ به تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effects of land use changes on water quality of Taleghan river

نویسندگان [English]

  • Samaneh Razavi Zadeh
  • Mohsen Mohseni Saravi
  • Ali Salajagheh
چکیده [English]

Surface water quality is influenced by land use changes over time. Taleghan River is one of the branches of Sefidrood, which its water quality is important due to the use of its water in various urban and agricultural lands. Mutually, mentioned land uses have an important influence in water quality of the river over the time. In present study the land use changes during the period 1970 to 2002 in the Taleghan watershed was investigated. Results showed the reduction of irrigated and non-irrigated agricultural lands, by 60.86% and 73.23%, respectively. Rangelands were increased 20.62% in the studied basin. Then, in the study period the process of changing water quality factors were investigated. The results showed that the overall trend of changes were decreasing in TDS, EC, SAR and also amount of anions and cations within the study period. . Assessment of water discharge of the river during the study period with an annual average rate trend, presented no significant change. This issue indicates that there was no effect of water discharge on improving the quality of water trend. . Therefore it could be said that improving water quality in Taleghan River during the study period is attributed to land use changes in the basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • river
  • Taleghan
  • Land use changes
  • Water quality