دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، دی 1392 
بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


بررسی تأثیر زاویه جام بر ابعاد آب‌شستگی در پایین‌دست پرتاب کننده جامی مستغرق

صفحه 185-195

سحر پناهی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ امیر حسین ناظمی


جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان

صفحه 205-208

احمدرضا فتاحی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ خدایار عبداللهی