آنالیز حساسیت در رتبه‌بندی پروژه‌های سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آب شاخص کلیدی توسعه بوده بنابراین اولویت‌بندی پروژه‌های ملی و منطقه‌ای به دلیل محدودیت منابع مالی اهمیت بسیار داشته و استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ضروری است. در این تحقیق رتبه‌بندی بهینه 9 طرح در حال مطالعه سد‌سازی استان چهار‌محال و بختیاری با در نظر گرفتن یازده معیار کیفی و کمی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و با استفاده از دو نرم‌افزار ELECTRE III و Expert choice انجام گرفت و با تحلیل حساسیت در سناریو‌های تعریف شده مدل مناسب‌تر انتخاب شد. از آنجا که تا به حال کمی نمودن نتایج کیفی تحلیل حساسیت روش‌های تصمیم‌گیری توجه نشده بود،‏ در این مطالعه با کاربرد پارامتر درصد تغییرات،‏ حساسیت روش‌های مورد استفاده نسبت به تغییرات اعمال شده بر ماتریس تصمیم‌گیری و پارامتر‌های هر روش کمی شدند. نتایج نشان داد مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری از بین روش‌های ELECTRE III،‏ مینی‌ماکس،‏ فاصله‌های وزنی،‏ حداقل مربعات و AHP،‏ روش ELECTRE III به دلیل حساسیت کمتر نسبت به تغییرات در رتبه‌بندی است. همچنین در تحلیل حساسیت حذف هر معیار،‏ در روش ELECTRE III مدل نسبت به حذف معیار (B/C)‎ بیشترین حساسیت (7.07 درصد) و نسبت به معیارهای ارتفاع سد،‏ اشتغال‌زائی و تمرکز جمعیت،‏ هیچ حساسیتی را نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking sensitivity analysis of dam projects in Chaharmahal and Bakhtiary province by using MADM methods

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi
  • Hosein Samadi Boroujeni
  • Roohollah Fatahi
  • Kordoran Hedaiati pour
چکیده [English]

Water is a key index for development of a region. Due to limitation of financial resources and opportunities, ranking of projects is essential and multi criteria subjects. In this study the optimal ranking of nine projects of dam establishment in Chaharmahal and Bakhtiari province was carried out and the eleven qualitative and quantitative criteria were considered. For this purpose, two softwares, ELECTRE III and Expert choice, were applied. Since quantitative of qualitative results of the sensitivity analysis of the decision making methods has not been considered till now the use of changes Percentage parameter came to account.In this study the sensitivity analysis of the methods used to determine changes in decision making matrix and parameters for each method were quantified. The results showed that the most appropriate of the methods is ELECTRE III because it has less sensitivity to changes in ranking. Also the results showed that the model is very sensitive to eliminate the economic criteria(B/C: about 7.07%), meanwhile it is not sensitive to eliminate the dam height, employment and population concentration criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity analysis
  • Ranking
  • Multi criteria decision Making
  • Dams
  • ELECTRE III