ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

برای ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان و دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه،‏ داده‌های بارش سالانه 83 ایستگاه هواشناسی برای یک دوره 30 ساله (1387-1358) از مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کردستان گرفته شد. اجرای روش مؤلفه‌های مبنای چرخش یافته با روش واریماکس نشان داد که نزدیک 86.75 درصد تفاوت بارش‌های سالانه استان کردستان را می‌توان با 7 مؤلفه تبیین کرد. نتایج حاصل از این تحلیل به عنوان ورودی تحلیل خوشه‌ای استفاده شد و مشخص شد که استان کردستان دارای سه ناحیه بارشی متفاوت با عناوین ناحیه پربارش غربی،‏ ناحیه میان بارش مرکزی و ناحیه کم بارش شرقی است. ناحیه کم‌بارش شرقی،‏ بزرگترین ناحیه بارشی است که میانگین بارش سالیانه آن حدود 368.7 میلی‌متر است. ناحیه میان بارش مرکزی دومین ناحیه بزرگ بارشی است که میانگین بارش سالیانه آن 537.7 میلی‌متر است. کم وسعت‌ترین و در عین حال پربارش‌ترین ناحیه بارشی استان کردستان ناحیه پربارش غربی است که میانگین بارش سالیانه آن حدود 706 میلی‌متر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precipitation regionalization of Kurdistan province using multivariate statistical methods

نویسندگان [English]

  • Peiman Mahmoudi
  • Bohlool Alijani
چکیده [English]

For precipitation regionalization of Kurdistan province and access to a suitable pattern in this context, annual precipitation of 83 stations are collected for a period of 30 years (1979-2008) from Applied Meteorological Research Centre of Kurdistan Province. Using rotated PCA approach by Varimax method showed that approximates 86.75 percent of annual precipitation variations of Kurdistan province can be explained by 7 components. The result of PCA used as an entrance of cluster analysis with Ward’s technique and it was distinguished that Kurdistan province has ? different precipitation regions called west region with high precipitation, central region medium precipitation and east region with low precipitation region. Region East with it,s low precipitation is the biggest precipitation one in the Kurdistan province that Annual mean precipitations is about 368.7 mm. The central region with medium precipitation region is the second large region of precipitation. Annual mean precipitation of this region is about 537.7 mm. Western high precipitation region is the smallest region of precipitation and at the same time it is the wettest region of precipitation in Kurdistan province. The annual mean precipitation of this region is about 706 mm.