پیش‌بینی مصرف آب شهر تهران با به کارگیری الگوهای فصلی سری زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین مقدار مصرف آتی آب در شهرها و طراحی ظرفیت مناسب برای سامانه عرضه آب شهری (شبکه‌های انتقال و مجتمع‌های تصفیه آب) ضرورت استفاده از الگوهای رفتاری و پیش‌بینی مقادیر مصرف آب در شهرها را آشکار می‌کند. استقرار سازمان‌های دولتی و خصوصی و صنایع بزرگ در این شهر و اهمیت تهران به لحاظ در برداشتن قطب‌های تجاری و سیاسی در کنار رشد جمعیت،‏ لزوم تجدید مجدد زیرساخت‌های آب شهری را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA)‎،‏ در پی الگوسازی و پیش‌بینی مقادیر مصرف آب شهر تهران است. در این راستا،‏ با استفاده از سری زمانی ماهانه مصرف آب شهر تهران طی ماه‌های فروردین 1377 تا اسفند 1389،‏ کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی مدنظر قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود تمامی ریشه‌های غیرفصلی و فصلی در سری زمانی ماهانه مصرف آب شهر تهران است. از این‌رو،‏ با انتخاب فیلتر مناسب،‏ برازش الگوهای SARIMA انجام شد. با توجه به میانگین خطای 2.32 درصدی پیش‌بینی درون نمونه‌ای و قدرت پیش‌بینی بالای این الگو،‏ پیش‌بینی مقادیر مصرف آب شهر تهران برای ماه‌های سال 1390 می‌تواند نتایج مطلوبی را برای استفاده مدیران شهری فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Tehran municipal water consumption applying seasonal models

نویسندگان [English]

  • Mona Agjabeigi
  • Mohammad Kavosi Kalashmi
  • Mohammad Sadegh Allahyari
چکیده [English]

Determining future water consumption of cities and planning proper capacity for municipal water supply system (transfer network and purification complexes) revealed the importance of applying behavioral models and forecasting water consumptions in cities. Establishment of public and private administrations and big industries in Tehran's and encompassing trade and political centers beside population growth, showed the necessity of reconstructing municipal water infrastructures. Present study applied SARIMA model for modeling and forecasting municipal water consumption of Tehran city. Hence, using monthly time series of Tehran municipal water consumption during April 1998 till March 2010, seasonal unit root test was applied. Results showed all non-seasonal and seasonal unit roots exist in mentioned monthly time series. Therefore by choosing proper filter, fitting SARIMA models was considered. Considering the mean error of 2.32 percentages and high forecasting power of this model, forecasting municipal water consumption of Tehran city for 2011 could provide constructive results for municipal managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Seasonal unit root test
  • Tehran city
  • Behavior models