بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته ‌شدن رسوبات رسی- سیلتی در غلظت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی چگونگی انتقال و نهشته شدن رسوبات چسبنده،‏ به علت دخالت ماهیت شیمیایی و الکترومغناطیسی ذرات،‏ پیچیدگی بسیاری دارد. یکی از پارامترهای مهم در انتقال این رسوبات،‏ تعیین مقدار تنش برشی بحرانی نهشته شدن رسوبات معلق است. در این تحقیق از رسوبات رسی- سیلتی موجود در مخزن یک سد خاکی در حوالی شهرکرد استفاده شده است. آزمایش‌ها در مدل فلوم دایره‌ای انجام گرفت و برای این منظور سرعت و تنش برشی جریان در این فلوم با استفاده از سرعت‌سنج صوتی (ADV)‎ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات معلق ریزدانه مورد آزمایش برابر 1.01 نیوتن بر متر مربع و تنش برشی آستانه برای نهشته شدن کامل این رسوبات 0.038 نیوتن بر متر مربع به دست آمد و در نهایت روابطی برای محاسبه تنش برشی آستانه،‏ غلظت تعادلی و درصد نهشته شدن ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of shear stress threshold of sediments deposited clay - silt at different concentrations

نویسندگان [English]

  • Milad Khastar
  • Hosein Samadi Boroujeni
  • Kazem Esmaeili
چکیده [English]

The behavior of transport and deposition of cohesive sediments due to electromagnetic and physico- chemical properties of the sediment particles study on is too complexed. One of the important parameters involve in the processes of the cohesive sediments transport is threshold of flow shear stress for deposition. In this research a kind of clay- silty sediment obtained from an embankment dam reservoir near Shahrekord was used. All experiments were carried out in rotating flume model and for this purpose, flow velocity and shear stress in the flume was measured using Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). The results showed that the threshold of the shear stress for fully starting of cohesive sediment deposition and critical shear stress obtained to be 1.01 N/m2 and 0.038 N/m2, respectively. Finally relationships were derived for calculate the shear stress threshold, equilibrium concentration of sediments and the deposition rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotating flume
  • Sedimentation rate
  • Equilibrium concentration
  • Critical shear stress