بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر،‏ خصوصیات پرش هیدرولیکی در یک کانال مستطیلی در دو حالت با کف افقی و با شیب معکوس به همراه آبپایه بررسی شده است. در مجموع 84 آزمایش با سه ارتفاع آبپایه (s)‎ و دو شیب معکوس 1 و 1.5 % برای بستر در محدوده اعداد فرود 4.6 تا 7.4 و محدوده نسبت عمق ثانویه 4.5 تا 9.6 انجام شد. نتایج نشان داد نصب آبپایه طول پرش هیدرولیکی را در بستر با شیب افقی به طور متوسط 6.3 درصد و در بستر با شیب معکوس 1.5 درصد، 46.6 درصد کاهش می دهد. در مجموع به کارگیری آبپایه در حوضچه آرامش باعث تثبیت پرش روی شیب معکوس و بهبود خصوصیات پرش هیدرولیکی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Hydraulic Jump characteristics with sill on adverse slope

نویسندگان [English]

  • Parastoo Parsamehr
  • Ali Hoseinzadeh Dalir
  • Davood Farsadi Zadeh
  • Akram Abbaspour
چکیده [English]

In this study, the characteristics of hydraulic jump in a rectangular flume with sill on horizontal and adverse slope were investigated. Totally 84 experiments were performed using three different values of sill heights (s) and two adverse bed slopes of 1 and 1.5% at Froude numbers ranging from 4.6 to 7.4 The results indicated that, sill decreases the length of the hydraulic jump 6.3 percent on horizontal bed slope and 46.6 percent on adverse bed slope of 1.5percent. Totally, Presence of a sill in stilling basin stabilizes the jump on adverse slope and improves hydraulic jump characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • null
  • Hydraulic jump
  • Adverse slope
  • Sill height