ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

استخراج هیدروگراف سیل حوضه یکی از مهمترین موارد مطالعات هیدرولوژی درطراحی سازه‌‍‍‍‌های آبی در حوضه است. یکی از پرکاربردترین مدل‌های تجربی ارایه شده در این زمینه هیدروگراف واحد بدون بعد SCS است. همچنین مدل معروف دیگری توسط رو‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دریگوئز- ایتورب و همکاران در سال 1979 بنام هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی (GIUH)‎ ارایه شد. این مدل با استفاده از عوامل کمی ژئومورفولوژی حوضه‌ها،‏ هیدروگراف سیل را بر اساس بارش طرح برآورد می‌کند. مطالعه حاضر برای مقایسه کارایی این دو روش در حوضه جونقان از زیرحوضه‌های کارون واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. با تهیه نقشه‌های DEM،‏ داده‌های ژئومورفولوژی حوضه استخراج و پس از شبیه‌سازی مدل‌ها،‏ کارایی نسبی آن‌ها مقایسه شد. میانگین خطای نسبی در برآورد دبی اوج در مدل SCS،‏ 22 و در مدل GIUH،‏ 11 درصد محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد مدل GIUH در برآورد دبی اوج سیلاب و همچنین زمان تا اوج سیلاب موفق‌تر از مدل SCS عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of SCS and Geomorphologic Instantaneuos Unit Hydrograph (GIUH) in Jooneghan basin

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Fatahi
  • Roohollah Fatahi Nafchi
  • Hosein Samadi Boroujeni
  • Khodayar Abodillahi
چکیده [English]

Watershed flood hydrograph derivation is one of the most important hydrologic for hydraulic structures design. One of the most widely used experimental models in this context, is the SCS dimensionless unit hydrograph. Also the Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH) model presented by Rodrigoes-Iturb etal. (1979). Simulates the watershed rainfall runoff process based on quantitive geomorphologic parameters and design rain. In this study the performance of above mention methods wasn investigated over one of the Karoon river sub basin so called Jooneghan basin located in Chaharmahal and Bakhtiari province. Geomorphologic parameters were computed by preparing DEM maps and after simulation, the relative performances of the models were compared. The RME in peak flow calculated by GIUH model, was (11%) while the RME residuat mean squane error in SCS method was (22%). The results also revealed that the GIUH model has performed better than SCS model in estimating flood peakato and time b peak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrograph
  • Peak discharge
  • Basin
  • Time to peak
  • Geomorphology