تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم‌دایره ای و دریچه کشویی در کانال ‌دایره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سازه‌ها و روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری دبی جریان در کانال‌های آبیاری وجود دارد که در بین آن‌ها سرریز‌های لبه تیز و دریچه‌های کشویی کاربرد بیشتری دارند. برای کاهش نقاط ضعف سرریز و دریچه،‏ آن‌ها می‌توانند در یک سازه هیدرولیکی با هم ترکیب شده و ترکیبی از جریان روی سرریز و زیر دریچه را از خود عبور دهند. در این مطالعه،‏ خصوصیات مدل هیدرولیکی سرریز- دریچه نظیر ضریب دبی جریان و پارامترهای مؤثر بر جریان ترکیبی بررسی شد. ارتباط بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از تئوری جریان در سیستم که تابع برخی از پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان است تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از تحلیل آماری داده‌ها یک رابطه برای ضریب دبی در حالت ترکیبی ارایه شد. خطای ناشی از به کارگیری این رابطه برای 95 درصد داده‌ها 2.5± درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of discharge coefficient for the combined model of semicircle weir and sluice gate in the circular channel

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Heidarpour
  • Sayed Hosein Razavian
  • Yasin Hoseini
چکیده [English]

Many devices and methods are available for the measurement and control of flow rate in open irrigation channels. Among, these devices, sharp crested weirs and sluice gates are commonly used. In order to minimize the disadvantages of weir and gate, they can be combined together in one device yielding a simultaneous flow over the weir and below the gate. In this study the hydraulic characteristics of combined device of weir-gate such as coefficient of discharge and effective parameter on simultaneous discharge were investigated. The relationship between the experimental and theoretical results of the geometric and hydraulic parameters in the function of the flow statistically was analyzed and a coefficient discharge for combinational flow was presented. The error from the application of equation for 95% of data was ±2.5 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge coefficient
  • : Circular channels
  • Sluice gate
  • Semicircle weir