جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمبود شدید منابع آب و اهمیت بازیابی مجدد آب از یکسو و افزایش آلودگی آب‌های سطحی با فلزات سنگین،‏ یافتن راه حل‌های قابل قبول زیست محیطی را برای حذف این مواد از منابع آبی ضروری می‌کند. در این تحقیق از آمبرلیت به عنوان جاذب شیمیایی برای حذف فلزات سنگین استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با یک اندازه آمبرلیت با 15 تیمار و سه تکرار انجام شد. پنج غلظت متفاوت از آلاینده استفاده شد که برای سرب غلظت‌های 40،‏ 250،‏ 500،‏ 1000 و 1250 میلی‌گرم بر لیتر و برای نیکل و کادمیوم غلظت‌های 4،‏ 6،‏ 15،‏ 20 و 40 میلی‌گرم بر لیتر در نظر گرفته شد. میزان جذب ترکیبات سرب،‏ نیکل و کادمیوم در محلول‌های آبی بررسی شد. نتایج نشان داد که برای جاذب آمبرلیت تأثیر غلظت آلاینده معنی‌دار بوده است و با افزایش غلظت آلاینده میزان جذب به طور خطی افزایش یافته است. بیشترین میزان جذب سرب،‏ نیکل و کادمیوم به ترتیب در غلظت‌های 1250،‏ 40 و 40 میلی‌گرم بر لیتر و برابر 62.35 ،‏ 1.98 و 1.99 میلی‌گرم بر گرم آمبرلیت به دست آمد. کمترین میزان جذب سرب،‏ نیکل و کادمیوم به ترتیب در غلظت 40،‏ 4 و 4 میلی‌گرم بر لیتر و برابر 1.98،‏ 0.19 و 0.19 میلی‌گرم بر گرم آمبرلیت اندازه‌‌گیری شد. با توجه به قدرت جذب بالای رزین کاتیونی آمبرلیت،‏ استفاده از این رزین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption of Pb, Ni and Cd from aqueous phase using Amberlite IR-120

نویسندگان [English]

  • Maryam Asemanrafat
  • Sayyed-Hassan Tabatabaei
  • Masoud noshadi
چکیده [English]

Increasing of water scarcity on the one hand and increasing of water contamination, lead us to find a way for removing the heavy metals (HM) from the resources. In this research, Amberlite (IR-120) were used as sorbents of HM. Experiments were done with one diameter of Amberlite. A randomize experimental design was employed with 15 treatments and three replications. The treatment inclouding five different concentrations of NI, Pb and Cd. The concentration for Pd was: 40, 250, 500, 1000 and 1250 mg L-1 and 4, 6, 15, 20 and 40 mg L-1 for Ni and Cd. The removing efficiency of the Amberlite was measured for Pb and Cd. The results showed that the effect of concentration was statistically significant for Amberlite. It was also observed that the absorption of HM by Amberlite increases linearly. Maximum Pb, Ni and Cd absorption occurred at 1250, 40 and 40 mg L-1 with a value of 62.35, 1.98 and 1.99 mg for 1 grams of Amberlite, respectively. The minimum Pb, Ni and Cd absorption occurred at 40, 4 and 4 mg L-1 with a value of 1.98, 0.19 and 0.19 mg for 1 grams of Amberlite, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption
  • Amberlite
  • Heavy metal
  • Aqueous solution