تاثیر کیفیت آب آبیاری(شور- سدیمی) بر تغییرات نفوذ و راندمان کاربرد آب در آبیاری جویچه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از فاکتورهای تاثیرپذیر از کیفیت آب آبیاری از نظر شوری و سدیم،‏ راندمان کاربرد است که نقش مهمی در مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری دارد. در این پژوهش کیفیتهای مختلف آب آبیاری از نظر شوری و سدیم شامل سه تیمار با هدایت الکتریکی (شاهد) 0.6،‏ 2 و 6 دسی‌زیمنس بر متر با نسبتهای جذبی سدیم به ترتیب 0.9،‏ 10 و 30 در یک فصل زراعی برای زراعت ذرت علوفه ای مورد استفاده واقع شدند. با استفاده از مدل بیلان حجمی،‏ ضرائب معادله نفوذ کوستیاکوف – لوئیز تعیین و ضمن تعیین تغییرات نفوذ،‏ تغییرات راندمان کاربرد حاصل از کیفیتهای مختلف آب در انتهای فصل رشد مورد بررسی قرار گرفت. نفوذ نهایی خاک در تیمار شاهد،‏ شوری 2 و 6 دسی زیمنس بر متر در انتهای دوره به ترتیب به میزان 34،‏ 45 و 61 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت. در این راستا راندمان کاربرد در تیمارهای شاهد،‏ 2 و 6 دسی زیمنس بر متر در انتهای دوره به میزان به ترتیب حدود 27،‏ 49 و 62 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش داشت که ضروری است برنامه ریزی آبیاری مناسبی به منظور افزایش راندمان کاربرد در آبیاری جویچه‌ای در شرایط کاربرد آب شور و سدیمی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation water quality (salinity –sodicity) on soil infiltration and application efficiency in furrow irrigation

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Emdad
  • Sayyed-Hassan Tabatabaei
چکیده [English]

Irrigation water quality is one of the parameters that affect application efficiency in furrow irrigation. Application efficiency has an important role in management and irrigation scheduling. In this investigation irrigation water qualities were applied at three different levels as control with EC=0.6 dS/m and SAR=0.9, EC=2 dS/m with SAR=10 and EC=6 with SAR=30 throughout the maize growing season. Using volume balance model, Kostiakov-Lewis coefficients were determined. Also temporal infiltration throughout the season determined for maize. These findings were used for calculating application efficiency. Results showed that the basic infiltration rate decreased during the season. At the end of season, the soil basic infiltration rate in control, EC=2 and EC=6 dS/m treatments decreased about 34, 45 and 61 % respectively as compared to beginning. Also application efficiency at the end of the season in the control, EC=2 and EC=6 dS/m decreased about 27, 49 and 62% as compared to the beginning of the season respectively. Thus, it is necessary to have proper irrigation scheduling for increasing application efficiency in furrow irrigation under saline and sodic water application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodicity
  • Infiltration
  • Application efficiency
  • Salinity
  • Furrow irrigation