بررسی تأثیر کودآبیاری بر عملکرد چند نوع قطره‌چکان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

یکی از مزیت‌های بالقوه آبیاری قطره‌ای امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری می‌باشد. در این پژوهش اثر کودآبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها و عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های تصادفی که فاکتورها عبارت بودند از: سه تیمار کود (فسفات آمونیوم) شامل تیمار F0 (شاهد)،‏ دو تیمار F1 و F2 بترتیب با غلظت‌های 0.05 گرم بر لیتر و 0.08 گرم بر لیتر و سه تیمار قطره‌چکان (طولانی مسیر داخل خطی و دو نوع طولانی مسیر روی خطی) انجام شد. قطره‌چکان‌ها با کدهای A،‏ B و C نام گذاری گردیدند. جهت بررسی میزان گرفتگی قطره‌چکان‌ها درصد کاهش دبی،‏ راندمان یکنواختی پخش،‏ ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب تغییرات دبی محاسبه گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت کود آبیاری میزان گرفتگی قطره چکان‌ها افزایش می‌یابد. افزایش غلظت کودآبیاری اثر معنا‌داری روی ضریب تغییرات دبی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation Effect of Fertilizer on Tree Type Dropper Performance

نویسندگان [English]

  • faride Ansari Samany
  • saeed bromand nasab
چکیده [English]

One of the potential advantages of drip irrigation is allowing the use of fertilizer and poison with irrigation water. In this study, the effect of fertilizers on clogging dripper and drip irrigation system performance has been investigated. This study in a randomized block design framework was done that its factors were three treatment of fertilizer (ammonium phosphate) includes treatment F0 (control), and two F1 and F2 treatments with concentrations of 0.05 g/l and 0.08 g/l, respectively, and three dropper treatment (the in line long path and two outline long path). Dropper with codes A, B and C were named. In order to investigating dropper clogging, reduce discharge rate, efficiency of uniform distribution, Kristiansen uniformity coefficient and coefficient of discharge variation was calculated. The results were shown increasing concentration of irrigation fertilizer caused increasing dropper clogging and have a significant effect on discharge variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation
  • Emission Uniformting
  • clogging
  • Emitter
  • Fertigation