امکان سنجی کاربرد زه آب شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت بهره برداری کرخه و شاوور با استفاده از مدل مدیریتی SALTMED

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش میزان محصول تولیدی در صورت استفاده از زه آب به عنوان آب آبیاری با استفاده از نرم افزار SALTMED در شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت بهره برداری کرخه و شاوور شبیه سازی گردید. به دین منظور ابتدا آنالیز حساسیت و کالیبراسیون آن انجام گرفت. آنالیز حساسیت مدل کامپیوتری SALTMED نشان داد درجه حرارت حداکثر با ضریب حساسیت متوسط 1.18 و سرعت باد با ضریب حساسیت متوسط 0.33 کمترین حساسیت را به عنوان پارامترهای اقلیمی دارا می باشند. از پارامترهای گیاهی نیز حداکثر عمق ریشه با ضریب حساسیت متوسط 1.11 و حداکثر ارتفاع گیاه با ضریبی معادل 0.33 قرار دارند. به طور کلی میزان آب آبیاری به عنوان حساس ترین پارامتر ورودی مدل با ضریب حساسیت متوسط 1.29 شناخته شد. اندازه گیری های انجام شده نشان داد که متوسط حداکثر و حداقل هدایت الکتریکی در هشت زهکش مورد مطالعه به ترتیب 22.97 و 6.10 دسی زیمنس بر متر بود. از مقایسه نتایج اندازه گیری ها با آستانه تحمل الگوی کشت منطقه مشخص گردید که استفاده مستقیم از زه آب ممکن نبوده،‏ لذا سناریوهای مختلف استفاده تلفیقی از زه آب تعریف و مدل اجرا گردید. نتایج نشان دادند که در طول دوره تحقیق تنها از زه آب دو زهکش 5000 هکتاری و زهکش زمزم برای سه گیاه گندم،‏ جو و کلزا می توان به صورت تلفیقی با توجه به میزان محصول پیش بینی شده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Utilizing Drain Water of Irrigation and Drainage Networks of Operation Company of Karkheh and Shavoor by Using SALTMED model

نویسندگان [English]

  • Mona Golabi
  • Mohammad Albaji
  • Abdali Naseri
چکیده [English]

In this paper the amount of yield was simulated under applying the drain water of irrigation and drainage networks of Operation Company of Karkheh and Shavoor as irrigation water by using SALTMED model. Before using SALTMED model were performed sensitivity analysis and calibration. Among climatology parameters, maximum temperature was the most sensitive with sensitive coefficient equal to 1.18 and wind speed was the less sensitive parameter with sensitive coefficient equal to 0.33. Also, two factors as plant parameters in sensitive analysis stage were evaluated. The results showed that the depth of root and the height of plant had sensitive coefficient equal to 1.11 and 0.33 respectively. Generally, the amount of irrigation water was the most sensitive parameter among all parameters. After sensitive analysis of model calibration of model was performed. In this stage was selected single and dual crop coefficients and the result of this stage were used in simulation stage. According to the measurement data during one year, the average of maximum and minimum of electrical conductivity of drain water in eight drainages were 22.97 and 6.10 (dS/m). Comparison between these results and crop tolerant indicated that could not be used drain water for irrigation directly. Therefore various scenarios of using a combination of drain water with river water were defined. Eight drains were evaluated and just 5000-hectare drainage Shavoor and Zam -Zam were usable for all crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drain water
  • Kharkheh and Shavoor and SALTMED model
  • Calibration
  • Sensitive analysis